Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K
sygnaturaopispublikacja
K 29/01 Postanowienie z dnia 2001-11-12
Z.U. 2001 / 8 / 261
K 28/01 Wyrok z dnia 2001-10-10
konstyt. art. 2 ustawy z 22.06.2001 r. o zmianie u. - Prawo działalności gosp., który działając wstecz, wprowadza obow. uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń na działalność gosp., która na mocy poprzednio obow. przepisów została z tego obow. zwolniona
Z.U. 2001 / 7 / 212
K 27/01 Wyrok z dnia 2001-10-03
konstyt. przepisu nakładającego na detektywa osobę prowadzącą dział. gosp. - z mocą wsteczną - obowiązek ubiegania się o licencję oraz przewidującego odpowiedzialność karną za naruszenie przepisów ustawy z 6.07.2001 roku o usługach detektywistycznych
Z.U. 2001 / 7 / 209
K 26/01 Wyrok z dnia 2002-06-03
konstytucyjność przepisu ustawy o gospodarce nieruchomościami regulującego uprawnienia gmin do oddawania gruntów gminnych w użytkowanie wieczyste
Z.U. 2002 / 4A / 40
K 25/01 Wyrok z dnia 2003-07-02
konstytucyjność przepisów Kodeksu postępowania cywilnego wyłączających obowiązek zwrotu kosztów postępowania przez Prezesów Urzędów: Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Regulacji Energetyki, Regulacji Telekomunikacji i Transportu Kolejowego
Z.U. 2003 / 6A / 60
K 25/01 Postanowienie z dnia 2003-06-18
Z.U. 2003 / 6A / 66
K 24/01 Wyrok z dnia 2003-01-06
konstytucyjność przepisów określających krąg osób uprawnionych do nabycia mieszkań pracowniczych
Z.U. 2003 / 1A / 1
K 23/01 Wyrok z dnia 2002-04-15
konstytucyjność zasad wynagradzania pracowników samorządowych oraz wypłacania diet radnym gminy
Z.U. 2002 / 2A / 19
K 22/01 Wyrok z dnia 2001-10-23
konstytucyjność przepisów Kodeksu pracy definiujących pojęcie reprezentatywnego związku zawodowego mającego prawo prowadzenia rokowań w celu zawarcia układu zbiorowego pracy
Z.U. 2001 / 7 / 215
K 21/01 Wyrok z dnia 2002-04-09
konstytucyjność przepisów tzw. ustawy restrukturyzacyjnej górnictwa węgla kamiennego
Z.U. 2002 / 2A / 17
K 20/01 Wyrok z dnia 2002-05-27
konstytucyjność przepisu dotyczącego obowiązku meldunkowego na okres dłuższy niż 2 miesiące
Z.U. 2002 / 3A / 34
K 2/01 Wyrok z dnia 2002-04-23
konstytucyjność przepisów nakładających opłatę karną na osoby fizyczne lub prawne, które nie zawarły umowy obowiązkowego ubezpieczenia
Z.U. 2002 / 3A / 27
K 19/01 Wyrok z dnia 2002-01-29
konstytucyjność uprawnień Komisji Nadzoru Bankowego do wyrażania odmowy na powołanie w skład zarządu banku osoby, w stosunku do której jest prowadzone postępowanie karne lub karno-skarbowe
Z.U. 2002 / 1A / 1
K 18/01 Postanowienie z dnia 2002-04-09
Z.U. 2002 / 2A / 23
K 17/01 Postanowienie z dnia 2001-06-04
Z.U. 2001 / 5 / 128
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
  • Adres publikacyjny: