Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K
sygnaturaopispublikacja
K 28/99 Postanowienie z dnia 2000-07-11
Z.U. 2000 / 5 / 150
K 27/99 Wyrok z dnia 2000-03-28
nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn
Z.U. 2000 / 2 / 62
K 26/99 Wyrok z dnia 2000-09-25
konstytucyjność ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Z.U. 2000 / 6 / 186
K 25/99 Wyrok z dnia 2000-06-28
prawo organów Narodowego Banku Polskiego do wydawania powszechnie obowiązujących uchwał
Z.U. 2000 / 5 / 141
K 24/99 Postanowienie z dnia 2000-09-13
Z.U. 2000 / 6 / 192
K 23/99 Wyrok z dnia 2000-04-18
konstytucjność uprawnień Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego - nie będącego organem administracji - do egzekwowania należności bez wyroku sądowego
Z.U. 2000 / 3 / 89
K 22/99 Wyrok z dnia 1999-12-21
przepisy prawa o ruchu drogowym, zmieniające warunki, jakie musi spełniać osoba wykonująca czynności instruktora nauki jazdy
Z.U. 1999 / 7 / 166
K 21/99 Wyrok z dnia 2000-05-10
postępowanie regulujące sposób wydawania certyfikatów bezpieczeństwa przewidzianych przez ustawę o ochronie informacji niejawnych
Z.U. 2000 / 4 / 109
K 20/99 Wyrok z dnia 2000-06-27
konstytucyjność przepisów nakazujących - z mocą wsteczną - przejęcie zadłużonych zakładów opieki zdrowotnej przez władze lokalne
Z.U. 2000 / 5 / 140
K 2/99 Wyrok z dnia 2000-06-21
niekonstytucyjność przepisów uzależniających podstawę wymiaru renty inwalidzkiej inwalidów wojennych i ich rodzin od daty jej przyznania
Z.U. 2000 / 5 / 139
K 19/99 Wyrok z dnia 2001-02-13
konstytucyjność przepisów ustawy o kontroli skarbowej, regulujących zasady udostępniania dokumentacji, tłumaczenia jej na język polski oraz udostępniania środków łączności - na koszt kontrolowanego
Z.U. 2001 / 2 / 30
K 18/99 Wyrok z dnia 2000-01-04
prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki
Z.U. 2000 / 1 / 1
K 17/99 Wyrok z dnia 2000-01-18
zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych osobom prowadzącym działalnosć gospodarczą
Z.U. 2000 / 1 / 4
K 16/99 Wyrok z dnia 2000-10-17
niekonstytucyjność przepisów o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych
Z.U. 2000 / 7 / 253
K 15/99 Wyrok z dnia 2000-06-13
nierówne traktowanie kobiet i mężczyzn
Z.U. 2000 / 5 / 137
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
  • Adres publikacyjny: