Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K
sygnaturaopispublikacja
K 10/00 Wyrok z dnia 2000-12-18
konstytucyjność niektórych regulacji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własność,przysługującego osobom fizycznym
Z.U. 2000 / 8 / 298
K 1/00 Wyrok z dnia 2000-09-12
konstytucyjność pozbawienia prawa wcześniejszego przejścia na emeryturę osób objętych ubezpieczeniem społecznym z innego tytułu niż zatrudnienie
Z.U. 2000 / 6 / 185
K 8/99 Wyrok z dnia 1999-04-14
sejmowa komisja śledcza
Z.U. 1999 / 3 / 41
K 7/99 Wyrok z dnia 2000-01-11
zakaz łączenia członkowstwa w zarządzie powiatu z członkowstwem w organie samorządu gminy i województwa oraz zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora
Z.U. 2000 / 1 / 2
K 6/99 Wyrok z dnia 1999-12-07
warunki stanowiące podstawę realizacji postęp. oddłużeniowego w przed. górniczych; zasady kształtowania przyrostu przeciętnego mies. wynagrodzenia w latach 1999-2002 dla prac. zatrudnionych w zakł. górniczych realizujących postęp. oddłużeniowe
Z.U. 1999 / 7 / 160
K 5/99 Wyrok z dnia 1999-06-22
Przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Z.U. 1999 / 5 / 100
K 4/99 Wyrok z dnia 1999-12-20
przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Z.U. 1999 / 7 / 165
K 4/99 Postanowienie z dnia 2000-03-21
Z.U. 2000 / 2 / 65
K 35/99 Wyrok z dnia 2000-12-05
konstytucyjność zróżnicowania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn - urzędników mianowanych
Z.U. 2000 / 8 / 295
K 34/99 Wyrok z dnia 2000-06-28
konstytucyjność przepisów dotycząsych wykorzystywania dróg publicznych na imprezy masowe
Z.U. 2000 / 5 / 142
K 33/99 Wyrok z dnia 2000-10-03
waloryzacja kaucji mieszkaniowej
Z.U. 2000 / 6 / 188
K 32/99 Wyrok z dnia 2001-04-03
konstytucyjność przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) stanowiących, że o wysokości stawki podatku decyduje klasyfikacja statystyczna dokonywana przez GUS
Z.U. 2001 / 3 / 53
K 31/99 Postanowienie z dnia 2000-12-20
Z.U. 2000 / 8 / 304
K 30/99 Wyrok z dnia 2000-07-11
konstytucyjność przepisów ustawy o ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim zmieniają zasady wyliczenia podstawy renty po zmarłym, który był sędzią
Z.U. 2000 / 5 / 145
K 3/99 Wyrok z dnia 1999-04-28
przepisy ustawy o służbie cywilnej, w zakresie m.in. powoływania członków Rady Służby Cywilnej, określenia praw do dodatków, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych za pracę w służbie cywilnej
Z.U. 1999 / 4 / 73
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  • Adres publikacyjny: