Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K
sygnaturaopispublikacja
K 14/99 Wyrok z dnia 2000-03-21
konstytucyjność przepisów ustawy Prawo wodne, stanowiących, że wody oraz grunty pod wodami płynącymi są własnością państwa
Z.U. 2000 / 2 / 61
K 13/99 Wyrok z dnia 1999-11-03
przepisy zmieniające ustawę o ustroju miasta stołecznego Warszawy
Z.U. 1999 / 7 / 155
K 12/99 Wyrok z dnia 1999-10-26
konstytucyjność przepisów prawa energetycznego upoważniających Ministra Gospodarki do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych zasad rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami energii elektrycznej i cieplnej w lokalach
Z.U. 1999 / 6 / 120
K 11/99 Wyrok z dnia 1999-09-15
przepisy określające zasady pozbawiania uprawnień kombatanckich osób, które w latach 1944-1956 były funkcjonariuszami organów bądź jednostek organizacyjnych PPR lub PZPR
Z.U. 1999 / 6 / 116
K 10/99 Wyrok z dnia 1999-12-14
konstytucyjność i legalność przepisów o samorządzie powiatowym
Z.U. 1999 / 7 / 162
K 1/99 Wyrok z dnia 2000-03-13
konstytucyjność przepisów stwierdzających wygaśnięcie z mocy prawa stosunków pracy pracowników dotychczasowych urzędów wojewódzkich, rejonowych, jednostek zamiejscowych tych urzędów i jednostek administracji specjalnej
Z.U. 2000 / 2 / 59
K 9/98 Postanowienie z dnia 2000-03-01
Z.U. 2000 / 2 / 63
K 8/98 Wyrok z dnia 2000-04-12
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
Z.U. 2000 / 3 / 87
K 7/98 Wyrok z dnia 1998-10-20
czynsze w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Służbę Więzienną
Z.U. 1998 / 6 / 96
K 6/98 Wyrok z dnia 1999-09-21
przepisy dotyczące zasad pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych
Z.U. 1999 / 6 / 117
K 5/98 Wyrok z dnia 1999-03-30
termin wejścia w życie nowych zasad finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg
Z.U. 1999 / 3 / 39
K 37/98 Wyrok z dnia 2000-05-30
renty i emerytury rolnicze
Z.U. 2000 / 4 / 112
K 36/98 Wyrok z dnia 1999-04-13
zasady wypłat zwaloryzowanych udziałów członkowskich w spółdzielniach
Z.U. 1999 / 3 / 40
K 35/98 Wyrok z dnia 1999-03-16
zwolnienia podatkowe dla prowadzących zakład pracy chronionej
Z.U. 1999 / 3 / 37
K 34/98 Wyrok z dnia 1999-06-02
przepisy dotyczące przekwaterowania byłego najemcy bez uprzedniego uzyskania w tej sprawie prawomocnego wyroku sądowego
Z.U. 1999 / 5 / 94
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
  • Adres publikacyjny: