Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K
sygnaturaopispublikacja
K 33/02 Wyrok z dnia 2002-12-19
konstytucyjność przepisów dotyczących rekompensat za mienie zabużańskie
Z.U. 2002 / 7A / 97
K 32/02 Wyrok z dnia 2003-11-17
konstytucyjność ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw
Z.U. 2003 / 9A / 93
K 31/02 Wyrok z dnia 2004-10-12
konstytucyjność ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, dotyczących odpowiedzialności finansowej jednostek samorządu za zobowiązania likwidowanych placówek opieki zdrowotnej
Z.U. 2004 / 9A / 91
K 30/02 Wyrok z dnia 2003-02-26
zgodność z Konstytucją oraz Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego art. 2 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym
Z.U. 2003 / 2A / 16
K 3/02 Wyrok z dnia 2003-12-08
konstytucyjność niektórych przepisów Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi
Z.U. 2003 / 9A / 99
K 28/02 Wyrok z dnia 2003-02-24
konstytucyjność przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
Z.U. 2003 / 2A / 13
K 28/02 Postanowienie z dnia 2003-02-24
Z.U. 2003 / 2A / 18
K 27/02 Wyrok z dnia 2002-12-10
o zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących trybu tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia gmin
Z.U. 2002 / 7A / 92
K 26/02 Postanowienie z dnia 2003-07-15
konstytucyjność przepisów ustawy o partiach politycznych, dotyczących korzystania z majątku własnego partii
Z.U. 2003 / 6A / 70
K 25/02 Postanowienie z dnia 2002-10-09
Z.U. 2002 / 5A / 72
K 25/02 Postanowienie z dnia 2004-05-05
Z.U. 2004 / 5A / 48
K 24/02 Wyrok z dnia 2003-02-18
zgodność z Konstytucją oraz Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy
Z.U. 2003 / 2A / 11
K 23/02 Postanowienie z dnia 2002-10-16
Z.U. 2002 / 5A / 76
K 22/02 Postanowienie z dnia 2002-12-19
Z.U. 2002 / 7A / 99
K 20/02 Wyrok z dnia 2003-09-23
konstytucyjność art. 160 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.), ograniczającego roszczenie o odszkodowanie za niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej do rzeczywistej szkody
Z.U. 2003 / 7A / 76
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
  • Adres publikacyjny: