Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K
sygnaturaopispublikacja
K 29/03 Wyrok z dnia 2004-03-03
konstytucyjność art. 17 ustawy o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji
Z.U. 2004 / 3A / 17
K 27/03 Wyrok z dnia 2005-03-08
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Z.U. 2005 / 3A / 22
K 26/03 Wyrok z dnia 2003-11-24
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o Narodowym Banku Polskim, dotyczących długości trwania kadencji członków Rady Polityki Pieniężnej
Z.U. 2003 / 9A / 95
K 25/03 Wyrok z dnia 2004-12-14
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych
Z.U. 2004 / 11A / 116
K 24/03 Wyrok z dnia 2004-04-27
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o VAT z dnia 4 grudnia 2002 r. oraz rozporządzenia Ministra Finansów
Z.U. 2004 / 4A / 33
K 23/03 Postanowienie z dnia 2004-02-25
Z.U. 2004 / 2A / 14
K 23/03 Wyrok z dnia 2006-01-31
Zawieszenie wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Z.U. 2006 / 1A / 8
K 22/03 Wyrok z dnia 2004-03-16
konstytucyjność niektórych przepisów dotyczących likwidacji nie podjętych depozytów i nie odebranych rzeczy
Z.U. 2004 / 3A / 20
K 21/03 Postanowienie z dnia 2004-03-23
Z.U. 2004 / 3A / 26
K 20/03 Wyrok z dnia 2004-07-13
konstytucyjność samorządowych uregulowań antykorupcyjnych
Z.U. 2004 / 7A / 63
K 2/03 Wyrok z dnia 2004-09-09
konstytucyjność przepisów ustawy o radiofonii i telewizji, dotyczących opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych
Z.U. 2004 / 8A / 83
K 18/03 Wyrok z dnia 2004-11-03
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Z.U. 2004 / 10A / 103
K 17/03 Wyrok z dnia 2005-02-08
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Z.U. 2005 / 2A / 14
K 16/03 Wyrok z dnia 2004-07-21
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych
Z.U. 2004 / 7A / 68
K 15/03 Wyrok z dnia 2005-01-18
Ustawa o szkolnictwie wyższym, dotycząca przesunięcia terminu podwyżek
Z.U. 2005 / 1A / 5
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  • Adres publikacyjny: