Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K
sygnaturaopispublikacja
K 14/03 Wyrok z dnia 2004-01-07
konstytucyjność ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
Z.U. 2004 / 1A / 1
K 12/03 Wyrok z dnia 2004-02-18
konstytucyjność niektórych przepisów Prawa o ustroju sądów powszechnych
Z.U. 2004 / 2A / 8
K 11/03 Wyrok z dnia 2003-05-27
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym
Z.U. 2003 / 5A / 43
K 1/03 Wyrok z dnia 2003-11-04
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta
Z.U. 2003 / 8A / 85
K 1/03 Postanowienie z dnia 2003-04-08
Z.U. 2003 / 4A / 34
K 9/02 Wyrok z dnia 2002-12-12
konstytucyjność przepisów dotyczących obsadzania stanowisk w korpusie służby cywilnej
Z.U. 2002 / 7A / 94
K 8/02 Wyrok z dnia 2003-06-30
konstytucyjność przepisów ustawy o izbach rolniczych nakładających na gminy obowiązek odprowadzania 2 % odpisów z wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych
Z.U. 2003 / 6A / 57
K 7/02 Postanowienie z dnia 2002-05-28
Z.U. 2002 / 3A / 39
K 6/02 Wyrok z dnia 2002-05-22
konstytucyjność przepisów dotyczących opodatkowania dochodów od oszczędności
Z.U. 2002 / 3A / 33
K 56/02 Wyrok z dnia 2003-05-20
Z.U. 2003 / 5A / 42
K 55/02 Wyrok z dnia 2003-09-16
konstytucyjność art. 1 pkt. 11 lit. b ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dotyczącego reemisji utworów radiowych i telewizyjnych w sieciach kablowych
Z.U. 2003 / 7A / 75
K 54/02 Wyrok z dnia 2004-02-24
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy nowelizującej Kodeks Pracy
Z.U. 2004 / 2A / 10
K 53/02 Wyrok z dnia 2003-10-29
konstytucyjność ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich
Z.U. 2003 / 8A / 83
K 52/02 Wyrok z dnia 2003-06-16
konstytucyjność art. 137 ustawy o służbie cywilnej, zmieniającego status pracowniczy osób zatrudnionych na podstawie mianowania
Z.U. 2003 / 6A / 54
K 51/02 Wyrok z dnia 2003-11-13
konstytucyjność ustawy o zmianie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Z.U. 2003 / 8A / 86
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  • Adres publikacyjny: