Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi bankowe
numer data wpisu postanowienie branża
3390 2012-07-06 XVII AmC 3356/10
"Rozpoczęcie przez Posiadacza korzystania z nowych usług lub funkcjonalności, o których mowa w ust. 7 jest równoznaczne z akceptacją stosownych postanowień Ogólnych warunków"
Usługi bankowe
3389 2012-07-06 XVII AmC 3356/10
"Bank nie ponosi odpowiedzialności za: (...) szkody spowodowane decyzjami organów władzy publicznej (...)"
Usługi bankowe
3388 2012-07-06 XVII AmC 3356/10
"(...) Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Posiadacza/Użytkownika na skutek przerw, o których mowa powyżej, o których Bank Informował Posiadacza/Użytkownika"
Usługi bankowe
3387 2012-07-06 XVII AmC 3356/10
"Bank zastrzega sobie prawo zmian lub rezygnacji ze świadczenia poszczególnych Usług bankowości elektronicznej (...)"
Usługi bankowe
3381 2012-07-06 XVII AmC 3230/10
"Informację, o której mowa w ust. 3, uznaje się za doręczoną po upływie 14 dni od dnia jego wysłania na ostatni podany przez Użytkownika Karty głównej adres do korespondencji"
Usługi bankowe
3362 2012-07-06 XVII AmC 3232/10
"Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 3, strony uważają za doręczone po upływie 14 dni od dnia nadania listu poleconego, wysłanego na ostatni adres korespondencyjny wskazany Bankowi przez Użytkownika Karty głównej"
Usługi bankowe
3348 2012-07-06 XVII AmC 3343/10
"Pisma wysyłane przez Bank na ostatni podany przez Użytkownka Karty głównej adres korespondencyjny strony uważają za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od daty pisma, z zastrzeżeniem § 39 ust. 5"
Usługi bankowe
3293 2012-07-03 XVII AmC 2532/10
"Prowizja od przyznanego kredytu/opłata przygotowawcza a) dla posiadaczy dowolnej karty kredytowej Banku BPH S.A. i pakietu ROR (Srebny Sezam, Sezam Max, Złoty Sezam lub Konto Osobiste Private Banking) - jednorazowo od kwoty...
Usługi bankowe
3292 2012-07-03 XVII AmC 2532/10
"Kredytobiorca jest zobowiązany do zapłaty prowizji bankowej od kwoty przyznanego kredytu w wysokości 14.800,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy osiemset złotych polskich), co stanowi 2,00 % kwoty kredytu."
Usługi bankowe
3291 2012-07-03 XVII AmC 1530/09
"Pisma wysyłane przez MultiBank pod ostatni, znany MultiBankowi adres Kredytobiorcy awizowane a nie odebrane przez adresata uważa sie za doręczone"
Usługi bankowe
3183 2012-05-15 XVII AmC 426/09
"Ostatni miesiąc ochrony ubezpieczeniowej, za który pobierana jest opłata z tytułu ubezpieczenia przypada w miesiącu, w którym do Banku wpłynie dostarczony przez Kredytobiorcę odpis z księgi wieczystej nieruchomości, o której...
Usługi bankowe
3182 2012-05-15 XVII AmC 426/09
"W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy kredytu zwiększeniu ulegnie stosunek aktualnej wysokości salda zadłużenia kredytu wyrażonego w PLN do aktualnej wartości ustanowionych prawnie zabezpieczeń i/lub nastąpi zmiana...
Usługi bankowe
3181 2012-05-15 XVII AmC 426/09
"Bank zastrzega sobie prawo do zmiany cennika w okresie obowiązywania umowy kredytu, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z poniższych przyczyn: 1) zmiana parametrów rynkowych, środowiska konkurencji, przepisów prawa, w...
Usługi bankowe
3180 2012-05-15 XVII AmC 426/09
"Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku wprowadzania nowych przepisów prawnych lub ich zmiany oraz dostosowania do koniecznych zmian wprowadzonych w obowiązującym w Banku systemie...
Usługi bankowe
3179 2012-05-15 XVII AmC 426/09
"W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty"
Usługi bankowe
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  • Adres publikacyjny: