Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi bankowe
numer data wpisu postanowienie branża
4068 2012-12-03 XVII AmC 1385/11
"Opłata za wypisanie weksla: 40,00 PLN"
Usługi bankowe
4067 2012-12-03 XVII AmC 1384/11
"Opłata za wysłanie wypowiedzenia umowy: 40,00 PLN"
Usługi bankowe
4066 2012-12-03 XVII AmC 1383/11
"Opłata za wezwanie do zapłaty: 40,00PLN"
Usługi bankowe
4065 2012-12-03 XVII AmC 1382/11
"Opłata za MONIT informujący o spłacie przez SKOK pożyczki "POD ZASTAW IKS"ze środków zgromadzonych na IKS pożyczkobiorcy: 10,00 PLN"
Usługi bankowe
4064 2012-12-03 XVII AmC 1381/11
"Opłata za wypłatę gotówkową w SKOK kwoty powyżej 10.000,00 zł: 0,4%"
Usługi bankowe
4063 2012-12-03 Sygn. akt XVII AmC 1380/11
"Kasa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek błędów w numerach rachunku wskazanych w zleceniu płatniczym
Usługi bankowe
3978 2012-11-15 XVII AmC 5242/11
"Za dokonanie blokady wkładów na r-ku lokaty terminowej lub na r-ku oszczędnościowo - rozliczeniowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank - 20,0 zł."
Usługi bankowe
3977 2012-11-15 XVII AmC 5237/11
"Wysyłanie zawiadomienia o żądaniu zapłaty (roszczenia) w ramach gwarancji - 50,0 zł."
Usługi bankowe
3969 2012-11-15 XVII AmC 5293/11
"W przypadku wypłat walut obcych w placówkach Banku, Bank (...) b) zastrzega sobie prawo do dokonania wypłaty w dostępnych nominałach waluty obcej oraz wypłaty pozostałej kwoty w PLN po dokonaniu przewalutowania, zgodnie z...
Usługi bankowe
3955 2012-11-09 XVII AmC 3534/10
"O zmianie opłat i prowizji Bank powiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty"
Usługi bankowe
3954 2012-11-09 XVII AmC 3533/10
"Spółdzielczy Bank Ludowy w Elblągu nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie dyspozycji przekazanej za pomocą Systemu Internet Banking przez osoby nieuprawnione"
Usługi bankowe
3953 2012-11-09 XVII AmC 3532/10
"Pismo, o którym mowa w ust 3 wysłane na ostatnio wskazany przez Posiadacza adres jednorazowo awizowane przez Pocztę uznaje się za doręczone"
Usługi bankowe
3952 2012-11-09 XVII AmC 3531/10
"Zamknięcie rachunku wskutek decyzji Banku prowadzącego rachunek może nastąpić, gdy (...) zaistnieją inne uzasadnione powody"
Usługi bankowe
3951 2012-11-09 XVII AmC 3530/10
"Rozwiązanie umowy rachunku bankowego za uprzednim 30 dniowym okresem wypowiedzenia, może być dokonane przez (...) Bank z ważnych przyczyn, a w szczególności (...)"
Usługi bankowe
3950 2012-11-09 XVII AmC 3529/10
"Z chwilą wydania przez Bank dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji, transakcja nie może być odwołana"
Usługi bankowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: