Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi bankowe
numer data wpisu postanowienie branża
4182 2013-01-16 XVII AmC 5380/11
"Opłata manipulacyjna za obsługę zadłużenia opóźnionego - 40 PLN"
Usługi bankowe
4181 2013-01-16 XVII AmC 3349/10
"Bank będzie miał prawo objąć bankowym tytułem egzekucyjnym (...) wszelkie koszty związane z windykacją należności Banku (...)"
Usługi bankowe
4176 2013-01-10 XVII AmC 1317/09
"Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane aneksem za zgodą stron niniejszej Umowy za wyjątkiem zmian dotyczących Regulaminu, Tabeli opłat i prowizji i Tabeli...
Usługi bankowe
4175 2013-01-10 XVII AmC 1317/09
"Posiadacz Konta (...) wyraża zgodę na zamieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych osobowych Banku dla celów promocyjnych i marketingowych Banku, podmiotów z nim współpracujących w zakresie świadczonych...
Usługi bankowe
4174 2013-01-10 XVII AmC 1317/09
"Posiadacz konta oświadcza, że: wyraża zgodę i upoważnia Bank oraz podmioty związane z Bankiem umową o współpracy w zakresie świadczonych usług bankowych do przetwarzania danych o których mowa w pkt 36 lit. a) oraz w celach tam...
Usługi bankowe
4173 2013-01-10 XVII AmC 1317/09
"Posiadacz Konta oświadcza, że: został poinformowany o przetwarzaniu przez Bank oraz podmioty związane z Bankiem umową o współpracy w zakresie świadczonych usług bankowych, swoich danych osobowych oraz danych o...
Usługi bankowe
4172 2013-01-10 XVII AmC 1317/09
"Umowa konta może być wypowiedziana przez każdą ze stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z tym zastrzeżeniem, iż Bank może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych przyczyn,...
Usługi bankowe
4171 2013-01-10 XVII AmC 1317/09
"Bank odpowiada wyłącznie za rzeczywiste i udowodnione straty Posiadacza spowodowane przez nieterminowe lub nieprawidłowe wykonanie jego dyspozycji"
Usługi bankowe
4107 2012-12-11 XVII AmC 285/11
"Zmiana wysokości oprocentowania może następować także w przypadku zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w UE), którego waluta jest podstawą indeksacji"
Usługi bankowe
4074 2012-12-03 Sygn. akt XVII AmC 1392/11
"Opłata za telefoniczny: 3,00 PLN"
Usługi bankowe
4073 2012-12-03 XVII AmC 1391/11
"Opłata za czynności windykacji terenowej dla kwoty wymagalnej od 3000 PLN: 350,00 PLN"
Usługi bankowe
4072 2012-12-03 XVII AmC 1389/11
"Opłata za czynności windykacji terenowej dla kwoty wymagalnej od 750 PLN do 1499,99 PLN: 200,00 PLN"
Usługi bankowe
4071 2012-12-03 XVII AmC 1388/11
"Opłata za czynności windykacji terenowej dla kwoty wymagalnej od 500 PLN do 749,99 PLN: 150,00 PLN"
Usługi bankowe
4070 2012-12-03 XVII AmC 1387/11
"Opłata za czynności windykacji terenowej dla kwoty wymagalnej od 250 PLN do 499,99 PLN: 100,00 PLN"
Usługi bankowe
4069 2012-12-03 XVII AmC 1386/11
"Opłata za czynności windykacji terenowej dla kwoty wymagalnej od 50 PLN do 249,99 PLN: 50,00 PLN"
Usługi bankowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: