Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi bankowe
numer data wpisu postanowienie branża
5597 2014-03-25 XVII AmC 5305/12
"Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania dyspozycji Posiadacz MultiKE może składać w terminie tygodnia od powzięcia informacji o tym fakcie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia realizacji...
Usługi bankowe
5508 2014-01-30 XVII AmC 3730/10
"Bank ma prawo dokonać blokady albo zastrzeżenia Karty lub Karty Dodatkowej niezależnie od odmiennej woli Posiadacza Karty w następujących przypadkach/Bank może wypowiedzieć Umowę z następujących ważnych powodów: (...) -...
Usługi bankowe
5507 2014-01-30 XVII AmC 3730/10
"Bank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę akceptacji Karty przez Akceptanta ani odmowę autoryzacji Transakcji w Bankomacie lub terminalu elektronicznym, z przyczyn niezależnych od Banku"
Usługi bankowe
5499 2014-01-08 XVII AmC 2575/11
"Opłata za wizytę windykatora: 75 zł"
Usługi bankowe
5498 2014-01-08 XVII AmC 2570/11
"Wezwanie do zapłaty do pożyczkobiorcy/poręczyciela:10 zł"
Usługi bankowe
5456 2013-11-27 XVII AmC 1089/11
"Opłata za wysłanie monitu listownego - 20 zł"
Usługi bankowe
5455 2013-11-27 XVII AmC 1089/11
"Opłata za administrowanie zaległościami w spłacie Zadłużenia - 40 zł"
Usługi bankowe
5331 2013-10-15 XVII AmC 5345/11
"Kredytobiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Banku opłat w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji pożyczki/kredytu (Tabela), które na dzień podpisania umowy wynoszą odpowiednio: wysłanie monitów (wezwań do...
Usługi bankowe
5221 2013-08-20 VI ACa 1492/12
"Euro Bank S.A. informuje, że nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody Użytkownika portalu powstałe w związku ze skorzystaniem lub brakiem umiejętności skorzystania przez Użytkownika z informacji tu zamieszczonych....
Usługi bankowe
5220 2013-08-20 XVII AmC 2725/10
"Opłata za obsługę nieterminowej spłaty - 45 zł"
Usługi bankowe
5219 2013-08-20 XVII AmC 2725/10
"W przypadku, kiedy Posiadacz karty nie spłaci Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty (podanej w Zestawieniu transakcji) w Terminie spłaty, o którym mowa w § 1 ust. 7, Bank podejmie czynności windykacyjne, w następstwie...
Usługi bankowe
4952 2013-06-18 XVII AmC 5413/11
"PDK S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych danych, a w szczególności raportów, analiz i informacji zamieszczanych w niniejszym serwisie internetowym oraz stronach z...
Usługi bankowe
4870 2013-06-14 XVII AmC 1628/12
"Bank nie ponosi odpowiedzialności za następstwa decyzji organów publicznych (§12 ust.1 regulaminu wydawania kart debetowych i przedpłaconych dla Klientów indywidualnych BNP Paribas Polska S.A.)"
Usługi bankowe
4869 2013-06-14 XVII AmC 1626/12
"Bank może jednostronnie dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, do których w szczególności należą (...) (§12 ust.1 regulaminu wydawania kart debetowych i przedpłaconych dla Klientów indywidualnych BNP Paribas Polska S.A.)"
Usługi bankowe
4868 2013-06-14 XVII AmC 1625/12
"Bank nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działania siły wyższej rozumianej w szczególności jako strajk (§12 ust.1 regulaminu wydawania i używania kart debetowych i przedpłaconych dla Klientów indywidualnych BNP Paribas...
Usługi bankowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: