Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi bankowe
numer data wpisu postanowienie branża
4675 2013-05-22 XVII AmC 3682/10
"W przypadku wypowiedzenia Umowy Klient nie może zwiększać swojego Zadłużenia wobec Banku z tytułu Umowy, niezwłocznie zwraca Kartę Główną wraz z Kartami Dodatkowymi lub niszczy w sposób uniemożliwiający dalsze ich używanie (...)"
Usługi bankowe
4674 2013-05-22 XVII AmC 3682/10
"Bankowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy (...) w przypadkach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w razie a) (...); b) naruszenia przez Klienta istotnych postanowień umowy (...)"
Usługi bankowe
4669 2013-05-22 XVII AmC 3524/10
"Wysokość obowiązującego oprocentowania podawana jest do wiadomości Posiadacza, w lokalach Banku w formie komunikatów na tablicy ogłoszeń oraz na wyciągach bankowych"
Usługi bankowe
4617 2013-05-10 VI ACa 574/12
"Jeżeli nie zostanie zaznaczony żaden z poniższych kwadratów (kwadrat rezygnacji z ubezpieczenia, kwadrat wyboru Pakietu 2 - Życie i Zdrowie ani kwadrat wyboru Pakietu 3 - Życie i Praca), Kredytobiorca Główny wyraża zgodę na...
Usługi bankowe
4616 2013-05-10 XVII AmC 2107/10
"Bank może przenieść wszystkie, albo niektóre swoje prawa wynikające z Umowy w szczególności na osobę, która może przejąć wszystkie obowiązki banku wynikające z umowy"
Usługi bankowe
4615 2013-05-10 XVII AmC 2107/10
"Jeżeli stronami umowy o kredyt jest co najmniej dwóch kredytobiorców: (...) d. złożenie oświadczenia lub udostępnienie dokumentu jednemu z nich jest skuteczne także wobec pozostałych"
Usługi bankowe
4502 2013-04-12 XVII AmC 5166/11
"Bank nie ponosi odpowiedzialności za (...) awarię bankomatu uniemożliwiającą dokonanie transakcji (...)"
Usługi bankowe
4501 2013-04-12 XVII AmC 5165/11
"Bank nie ponosi odpowiedzialności za (...) odmowę realizacji transakcji w bankomacie lub terminalu elektronicznym POS (...)."
Usługi bankowe
4326 2013-02-27 XVII AmC 480/11
"Bank zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania za przekroczenie z winy Banku terminu realizacji dyspozycji, o której mowa w ust.1, za każdy dzień zwłoki - w wysokości odsetek od kwoty nieprawidłowo wykonanej dyspozycji,...
Usługi bankowe
4312 2013-02-26 XVII AmC 3327/10
"Korespondencja może zostać uznana za doręczoną w rozumieniu ust. 2 po upływie 14 dni od daty wysłania"
Usługi bankowe
4294 2013-02-22 XVII AmC 1465/10
"Zmiany wprowadzone aktami prawnymi wyższego rzędu nie wymagają wypowiadania warunków niniejszego Regulaminu i zawartych umów, a informacje o zmianach zamieszczane są w komunikatach wywieszanych w placówkach Banku"
Usługi bankowe
4288 2013-02-22 XVII AmC 2718/10
"Opłaty za podjęte przez Bank czynności windykacyjne: a) Opłata za obsługę nieterminowej spłaty 45 zł"
Usługi bankowe
4228 2013-02-07 XVII AmC 1262/09
"Bank nie odpowiada wyłącznie za rzeczywiste i udowodnione straty Posiadacza spowodowane przez nieprawidłowe lub nieterminowe wykonywanie rozliczeń pieniężnych"
Usługi bankowe
4222 2013-02-01 VI ACa 404/12
"przy zamknięciu ROR Posiadacz obowiązany jest zwrócić Bankowi karty płatnicze. Jeżeli nie może ich zwrócić, powinien złożyć wyjaśnienia uzasadniające fakt nie zwrócenia kart płatniczych oraz oświadczenie, że poniesie wszelkie...
Usługi bankowe
4183 2013-01-16 XVII AmC 5380/11
"Wysyłka monitu do posiadacza karty - od każdego monitu - 15 PLN"
Usługi bankowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: