Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 1262/09
Numer wpisu:4228
Data wpisu:2013-02-07
Data wydania wyroku:2010-12-01
Sygnatura akt:XVII AmC 1262/09
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus z/s w Poznaniu
Oznaczenie pozwanego:Deutsche Bank PBC S.A. z/s w Warszawie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Bank nie odpowiada wyłącznie za rzeczywiste i udowodnione straty Posiadacza spowodowane przez nieprawidłowe lub nieterminowe wykonywanie rozliczeń pieniężnych"
Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2011 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VIA Ca 263/11) Postanowienie Sądu Najwyższego w Warszawie (Izba Cywilna) z dnia 21 sierpnia 2012 r. (sygn. akt I CSK 115/12) odrzucające skargę kasacyjną w części dotyczącej oddalenia apelacji strony pozwanej
Branża:Usługi bankowe
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Usługi bankowe"
numer data wpisu postanowienie branża
5914 2014-12-19 XVII AmC 1617/12
"Bezpośrednia wizyta w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy klienta, stosowana w przypadkach nieterminowej spłaty raty kredytu/pożyczki (dla zadłużenia utrzymującego się powyżej 30 dni) - 50,00 zł"
Usługi bankowe
5893 2014-12-05 XVII AmC 1673/13
"Bank jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku: (...) zmiany oferty Banku, w szczególności rozszerzenia zakresu usług lub produktów albo ulepszenia istniejących usług lub produktów"
Usługi bankowe
5743 2014-08-05 XVII AmC 1531/09
"Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50"
Usługi bankowe
5740 2014-08-05 XVII AmC 1622/12
"Drugi i kolejne pisemne monity lub wezwania do zapłaty z tytułu nieterminowej spłaty raty kredytu, zaległych opłat lub powstania debetu, wysłane w ramach obsługi windykacyjnej danego produktu bez zwrotnego potwierdzenia...
Usługi bankowe
5721 2014-07-09 XVII AmC 878/11
"Wysokość obowiązującego oprocentowania środków zgromadzonych na UNIKONTACH oraz zmiany tej wysokości podawane są do wiadomości w komunikatach wywieszanych w lokalach Banku"
Usługi bankowe
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: