Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi bankowe
numer data wpisu postanowienie branża
3509 2012-08-06 XVII AmC 1448/10
"Krakowski Bank Spółdzielczy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu"
Usługi bankowe
3451 2012-08-01 XVII AmC 3512/10
"Bank nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z nieterminowego dostarczenia lub zaginięcia korespondencji, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Banku"
Usługi bankowe
3450 2012-08-01 Sygn. Akt XVII AmC 3512/10
"Bank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę akceptacji karty przez punkt handlowo - usługowy, nieprawidłowe przeprowadzenie transakcji przez punkt handlowo - usługowy lub odmowę wypłaty gotówki w bankomacie"
Usługi bankowe
3433 2012-07-31 XVII AmC 3347/10
"Bank odpowiada za wykonanie zlecenia płatniczego zgodnie z jego treścią. Za błędy w treści zlecenia, odpowiada składający to zlecenie"
Usługi bankowe
3432 2012-07-31 XVII AmC 892/11
"W komunikatach podawane są do wiadomości Posiadaczy UNIKONTA m.in.. (...) informacje dotyczące zmian w Regulaminie wynikających ze zmian powszehnie obowiązujących przepisów prawa"
Usługi bankowe
3431 2012-07-31 XVII AmC 891/11
"W razie niemożności zwrotu niewykorzystanych blankietów czekowych Posiadacz UNIKONTA składa w Banku wyjaśnienie uzasadniające ten fakt oraz oświadczenie, że poniesie wszelkie konsekwencje wynikające z tego faktu"
Usługi bankowe
3430 2012-07-31 XVII AmC 888/11
"Wysokość obowiązującego oprocentowania środków zgromadzonych na UNIKONTACH oraz zmiany tej wysokości podawane są do wiadomości w komunikatach wywieszanych w lokalach Banku"
Usługi bankowe
3429 2012-07-31 XVII AmC 887/11
"Bank zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania za przekroczenie z winy Banku terminu realizacji dyspozycji, o której mowa w ust. 1, za każdy dzień zwłoki - w wysokości odsetek od kwoty nieprawidłowo wykonanej dyspozycji,...
Usługi bankowe
3428 2012-07-31 XVII AmC 886/11
"Bank nie ponosi odpwiedzialności za skutki wynikające z błędu w treści dyspozycji złożonej przez posiadacza UNIKONTA lub jego pełnomocnika"
Usługi bankowe
3396 2012-07-06 XVII AmC 3356/10
"Regulamin Konkursu oraz informacje o wszelkich jego zmianach są dostępne w siedzibie Banku, jego oddziałach oraz na stronie internetowej Banku"
Usługi bankowe
3395 2012-07-06 XVII AmC 3356/10
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród oraz nieprawidłowości związane z działaniem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich"
Usługi bankowe
3394 2012-07-06 XVII AmC 3356/10
"W przypadku nagrody wydanej wraz z gwarancją producenta, wady towaru powinny zostać zgłoszone wyłącznie bezpośrednio w punktach serwisowych producenta, wskazanych w dokumencie gwarancji"
Usługi bankowe
3393 2012-07-06 XVII AmC 3356/10
"Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady fizyczne nagrody"
Usługi bankowe
3392 2012-07-06 XVII AmC 3356/10
"Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju nagrody podczas trwania Konkursu na nagrody o podobnych właściwościach, funkcjonalności oraz o podobnej wartości"
Usługi bankowe
3391 2012-07-06 XVII AmC 3356/10
"Bank zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny, o czym poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Banku"
Usługi bankowe
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  • Adres publikacyjny: