Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi bankowe
numer data wpisu postanowienie branża
2801 2012-02-22 XVII AmC 2355/10
"Posiadacz ROR ponosi odpowiedzialność za następstwa i szkody wynikłe z realizacji utraconych czeków i blankietów czekowych przed upływem terminów wskazanych w ust.1."
Usługi bankowe
2796 2012-01-18 XVII AmC 1863/10
"Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawniania karty rejestracji oraz udostępnienia klucza sprzętowego osobom trzecim"
Usługi bankowe
2783 2012-01-03 XVII AmC 1453/10
"Bank nie odpowiada za: 1) wady transmisji danych zaistniałe z przyczyn niezależnych od Banku, (...).'
Usługi bankowe
2782 2012-01-03 XVII AmC 1453/10
"Zmiana wysokości stawek prowizji i opłat przez Bank nie stanowi zmiany warunków Umowy"
Usługi bankowe
2781 2012-01-03 XVII AmC 1453/10
"Bank zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości stawek pobieranych prowizji i opłat w trakcie trwania Umowy"
Usługi bankowe
2780 2012-01-03 XVII AmC 1453/10
"Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Banku, Bank może czasowo ograniczyć dostęp do rachunku za pośrednictwem kanałów przez okres, jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku...
Usługi bankowe
2754 2011-12-28 VI ACa 1304/10
"Bank pozostawia w aktach umowy pismo ze skutkiem doręczenia, w sytuacji gdy Posiadacz nie zawiadomi Banku o zmianie swojego adresu lub nazwiska, a wysłane pismo wróci z adnotacją: "Adresat nieznany"lub podobną."
Usługi bankowe
2743 2011-12-28 XVII AmC 1789/10
"Bank nie bierze odpowiedzialności za mogące wystąpić opóźnienia w dostarczaniu wiadomości SMS, w takim zakresie w jakim powstałe opóźnienia będą następstwem okoliczności niezależnych od Banku"
Usługi bankowe
2734 2011-12-28 XVII AmC 1466/10
"Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Bankiem a Klientami, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Banku"
Usługi bankowe
2733 2011-12-28 XVII AmC 1464/10
"Zawiadomienie o dokonanych zmianach uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty wysłania na ostatni podany przez Klienta adres do korespondencji"
Usługi bankowe
2726 2011-12-28 XVII AmC 338/09
"Opłata za wycofanie lokaty: O= W ? 2,48 % ? d/182, gdzie: W-kwota zerwania, d-ilość dni od dnia zerwania do dnia zakończenia lokaty"
Usługi bankowe
2701 2011-11-07 XVII AmC 1459/10
"Bank nie ponosi odpowiedzialności za dyspozycje zrealizowane z użyciem prawidłowego Identyfikatora i Hasła dostępu lub Identyfikatora, Hasła dostępu i Hasła jedorazowego przez osoby nieuprawnione"
Usługi bankowe
2668 2011-11-02 XVII AmC 1462/10
"Bank może wypowiedzieć Umowę tylko z ważnych powodów, a w szczególności, gdy Posiadacz: 1) (...) popełnił (...) inny czyn prowadzący do utraty zaufania Banku do Posiadacza (...)"
Usługi bankowe
2667 2011-11-02 XVII AmC 1460/10
"O wprowadzonych do Regulaminu zmianach Bank powiadamia Posiadacza Rachunku przesyłając informację o zmianach do Regulaminu lub Regulamin uwzględniający zmiany, listem zwykłym na ostatnio wskazany adres do korespondencji"
Usługi bankowe
2666 2011-11-02 XVII AmC 1458/10
"Bank nie odpowiada za: (...) 4) straty spowodowane decyzjami organów władzy publicznej, (...)"
Usługi bankowe
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  • Adres publikacyjny: