Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi bankowe
numer data wpisu postanowienie branża
2665 2011-11-02 XVII AmC 1457/10
"Bank nie odpowiada za: (...) 2) opóźnienia wynikające z awarii systemów informatycznych, systemów zasilania, łączy telekomunikacyjnych, powstałe z przyczyn niezależnych od Banku, (...)"
Usługi bankowe
2644 2011-10-19 XVII AmC 1449/10
"Za przekroczenie terminu realizacji zlecenia Posiadaczowi Rachunku przysługuje odszkodowanie w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki."
Usługi bankowe
2643 2011-10-19 XVII AmC 1449/10
"Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z użycia identyfikatorów oraz haseł do kanału dostępu przez osoby trzecie."
Usługi bankowe
2642 2011-10-19 XVII AmC 1449/10
"Reklamacje związane z nieprawidłościami zgłaszane są przez Klienta w formie pisemnej w Oddziale prowadzącym rachunek nie później jednak niż 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny reklamacji."
Usługi bankowe
2641 2011-10-19 XVII AmC 1449/10
"Bank nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nieprawidłowości, które mogą zaistnieć z przyczyn od Banku niezależnych."
Usługi bankowe
2640 2011-10-19 XVII AmC 1125/09
"Bank nie odpowiada za wady transmisji danych zaistniałe z przyczyn niezależnych od Banku"
Usługi bankowe
2598 2011-10-11 XVII AmC 712/10
"Bank może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia i tylko z ważnych powodów, a w szczególności (...)"
Usługi bankowe
2597 2011-10-11 XVII AmC 709/10
"Nie zgłoszenie przez Posiadacza depozytu pisemnego oświadczenia o odmowie przyjęcia proponowanych zmian (Załącznik nr 5 do Regulaminu) w terminie do 3 tygodni od daty wysłania przez Bank informacji o zmianie postanowień...
Usługi bankowe
2596 2011-10-11 XVII AmC 708/10
"Bank zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu"
Usługi bankowe
2595 2011-10-11 XVII AmC 707/10
"Za przekroczenie uzgodnionego z Bankiem terminu realizacji dyspozycji wyrażonej przez Posiadacza rachunku w formie pisemnej, Bank wypłaca odszkodowanie w wysokości odsetek, naliczanych wg stopy redyskonta weksli przyjmowanych...
Usługi bankowe
2594 2011-10-11 XVII AmC 706/10
"Bank ma prawo do odmowy uruchomienia usług MR Bank online bez podania przyczyny"
Usługi bankowe
2558 2011-09-21 XVII AmC 3344/10
"Za niedotrzymanie warunków udzielenia Kredytu uważa się w szczególności (...)"
Usługi bankowe
2557 2011-09-21 XVII AmC 2059/09
"Pisma nieodebrane z powodu zmiany adresu bez powiadomienia Banku, będą traktowane jako doręczone posiadaczowi rachunku"
Usługi bankowe
2556 2011-09-21 XVII AmC 759/10
"Bank w razie wystąpienia sytuacji awaryjnych zastrzega sobie prawo do zmiany procedur obsługi Klientów, w tym czasu dostępności systemu, czasu realizacji zleceń lub czasowego zawieszenia obsługi Klientów. Jeżeli awaria...
Usługi bankowe
2555 2011-09-21 XVII AmC 758/10
"Bank odpowiada wyłącznie za rzeczywiste i udowodnione straty Klienta, spowodowane przez nieprawidłowe lub nieterminowe realizowanie przez Bank zleceń, złożonych za pośrednictwem UI, zgodnie z niniejszym Regulaminem."
Usługi bankowe
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  • Adres publikacyjny: