Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi bankowe
numer data wpisu postanowienie branża
3019 2012-04-11 XVII AmC 959/09
"Bank zastrzega, a Kredytobiorca wyraża zgodę, że oświadczenie o wypowiedzeniu niniejszej umowy zostanie wysłane Kredytobiorcy listem poleconym na ostatni wskazany przez niego adres. W przypadku nieodebrania przesyłki za datę...
Usługi bankowe
3018 2012-04-11 XVII AmC 959/09
"Kredytobiorca zobowiązuje się do sporządzenia na żądanie Banku na swój koszt operatu szacunkowego kredytowanej nieruchomości"
Usługi bankowe
3017 2012-04-11 XVII AmC 959/09
"Kredytobiorca zobowiązuje się do zawiadamiania Banku o istotnej zmianie sytuacji majątkowej i finansowej swojej i Poręczycieli"
Usługi bankowe
3016 2012-04-11 XVII AmC 959/09
"Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które naliczane są odsetki. Wysokość ustalonego oprocentowania może ulec zmianie w przypadku zmiany o co najmniej 0,25 punktu...
Usługi bankowe
3014 2012-04-11 XVII AmC 935/09
"Bank nie odpowiada za szkody powstałe z przyczyn niezależnych od Banku, a w szczególności spowodowane dzialaniem siły wyższej, obejmującej m.in. strajki"
Usługi bankowe
2956 2012-03-23 XVII AmC 1568/10
"Skutki doręczenia wywołuje również doręczenie korespondencji dorosłemu domownikowi"
Usługi bankowe
2955 2012-03-23 XVII AmC 1565/10
"Na uzasadniony wniosek Kredytobiorcy lub z własnej inicjatywy Bank może zmienić kolejność zaspakajania należności"
Usługi bankowe
2954 2012-03-23 XVII AmC 1563/10
"Bank zastrzega sobie prawo dokonania zmiany stawek opłat i prowizji w czasie trwania umowy kredytu, bez konieczności wypowiadania jej w tej części"
Usługi bankowe
2953 2012-03-23 XVII AmC 1562/10
"O zmianach oprocentowania kredytu Bank będzie informował Kredytobiorcę i Poręczycieli przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrali i Oddziałów"
Usługi bankowe
2939 2012-03-01 XVII AmC 1321/09
"Bank może wypowidzieć umowę za 30 dniowym terminem wypowiedzenia z następujących ważnych powodów (...) naruszył postanowienia umowy kredytu związanego z prowadzeniem Rachunku"
Usługi bankowe
2938 2012-03-01 XVII AmC 1321/09
"Zmiana wysokości stawek prowizji i opłat przez Bank nie stanowi zmiany warunków Umowy"
Usługi bankowe
2915 2012-02-29 XVII AmC 1264/09
"Z tytułu naprawienia szkody wynikłej z nieprawidłowego lub nieterminowego wykonania dyspozycji, bank zapłaci Posiadaczowi zryczałtowane odszkodowanie za każdy i wszystkie przypadki w wysokości jednokrotności odsetek w...
Usługi bankowe
2909 2012-02-29 XVII AmC 314/09
"Posiadacz rachunku oświadcza, że w zakresie roszczeń MultiBanku wynikających z niniejszej Umowy dobrowolnie poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego do wysokości 10.000 zł, obejmujących...
Usługi bankowe
2908 2012-02-29 XVII AmC 314/09
"Posiadacz rachunku oświadcza, że w zakresie roszczeń mBanku wynikających z niniejszej Umowy dobrowolnie poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego do wysokości 30.000 zł (trzydziestu...
Usługi bankowe
2802 2012-02-22 XVII AmC 2360/10
"(...) oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec zmianie."
Usługi bankowe
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  • Adres publikacyjny: