Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi bankowe
numer data wpisu postanowienie branża
3178 2012-05-15 XVII AmC 426/09
"Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy."
Usługi bankowe
3176 2012-05-15 XVII AmC 2049/09
"Kredytobiorca będzie każdorazowo powiadamiać Bank osobiście, w oddziale Banku lub za pośrednictwem infolinii Banku o zmianie swojego Adresu do Doręczeń, pod rygorem uznania korespondencji wysyłanej przez Bank pod dotychczas...
Usługi bankowe
3175 2012-05-15 XVII AmC 1265/09
"Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody Posiadacza spowodowane okolicznościami niezależnymi od Banku a w szczególności za: (...) orzeczenia oraz inne czynności (działania i zaniechania) organów rządowych i samorządowych...
Usługi bankowe
3174 2012-05-15 XVII AmC 1261/09
"Doręczenie Powiadomień dla Posiadacza następuje (...) ze skutkiem uznania korespondencji za doręczoną z upływem 5 (pięciu) dni od daty jej nadania"
Usługi bankowe
3173 2012-05-15 XVII AmC 1529/09
"Skutki doręczenia wywołuje także doręczenie zastępcze, określone w art.138 i 139 kodeksu postępowania cywilnego"
Usługi bankowe
3172 2012-05-15 XVII AmC 1528/09
"MultiBank pozostawia w aktach pismo ze skutkiem doręczenia, jeżeli Kredytobiorca nie powiadomi MultiBank o zmianie adresu, a wysłane zawiadomienie wróci z adnotacją "adresat nieznany"lub podobną"
Usługi bankowe
3134 2012-05-08 XVII AmC 3326/10
"Opłata za dochodzenie wymagalnych należności Banku przez zewnętrzną firmę windykacyjną, TRYB POBIERANIA Od zdarzenia; jako % należności, WYSOKOŚĆ OPŁATY/PROWIZJI 4%-15%"
Usługi bankowe
3133 2012-05-08 XVII AmC 3456/10
"Posiadacz karty oraz Użytkownik karty są zobowiązani w szczególności do (...)"
Usługi bankowe
3132 2012-05-08 XVII AmC 3511/10
"Umowa może zostać wypowiedziana przez Bank BGŻ z ważnych przyczyn, w przypadku: (...) wycofania Karty z oferty Banku BGŻ"
Usługi bankowe
3131 2012-05-08 XVII AmC 3231/10
"Bank może, z ważnych powodów, rozwiązać Umowę Karty, z zachowaniem 31-dniowego okresu wypowiedzenia lub dokonać zastrzeżenia i zażądać zwrotu karty w trybie natychmiastowym. Za ważne powody uważa się: (...) naruszenie...
Usługi bankowe
3130 2012-05-08 XVII AmC 2133/10
"Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa powstałe na skutek zgubienia bądź zniszczenia listy haseł jednorazowych"
Usługi bankowe
3112 2012-05-08 XVII AmC 377/11
"Umowa o udostępnienie systemu IB może zostać rozwiązana przez każdą ze stron [...]."
Usługi bankowe
3111 2012-05-08 XVII AmC 376/11
"Za wszelkie szkody i straty spowodowane przez dyspozycje złożone w sposób niewłaściwy, błędny lub niekompletny, tj. opatrzone nieprawidłowymi numerami rachunku, błędnie wprowadzone kwoty zleceń, odpowiedzialność ponosi Klient"
Usługi bankowe
3110 2012-05-08 XVII AmC 375/11
"Realizacja tytułu wykonawczego przez Bank - 15,00 zł"
Usługi bankowe
3020 2012-04-11 XVII AmC 959/09
"Sprawy sporne wynikłe z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Banku"
Usługi bankowe
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  • Adres publikacyjny: