Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi bankowe
numer data wpisu postanowienie branża
3808 2012-10-11 XVII AmC 5180/11
"Wydanie opinii bankowej o funkcjonowaniu rachunku za bieżący i poprzednie lata lub tylko za poprzednie lata: 50-100 zł"
Usługi bankowe
3764 2012-10-01 XVII AmC 1267/09
"Wszelkie wierzytelności Posiadacza z jakiegokolwiek tytułu względem Banku wynikające z umowy o Prowadzenie Rachunków, względnie związane z jej przedmiotem, jej zawarciem, wykonaniem, podlegają przelewowi (cesji) na rzecz...
Usługi bankowe
3763 2012-10-01 XVII AmC 1266/09
"Potrącenie przez Posiadacza wierzytelności wobec Banku nabytych wobec osób trzecich z wierzytelności Banku wobec Posiadacza wynikającymi z Umowy o Prowadzenie Rachunków jest wyłączone"
Usługi bankowe
3724 2012-09-14 XVII AmC 893/11
"Zmiany Regulaminu, wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie wymagają wypowiedzenia warunków umowy i Regulaminu, a informacje o tych zmianach Bank zamieszcza w Komunikatach wywieszonych w lokalach Banku"
Usługi bankowe
3721 2012-09-14 XVII AmC 3535/10
"Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby Banku"
Usługi bankowe
3720 2012-09-14 XVII AmC 3528/10
"Bank nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo wykonane płatności w przypadku otrzymania od Posiadacza nieprawidłowych lub niepełnych informacji dotyczących jego numeru rachunku lub nazwy"
Usługi bankowe
3695 2012-08-30 XVII AmC 3683/10
"Kwota transakcji, na którą została udzielona autoryzacja, pomniejsza dostępny limit kredytu do czasu rozliczenia transakcji. Maksymalny czas, przez jaki autoryzacja pomniejsza dostępny limit kredytu w przypadku braku...
Usługi bankowe
3694 2012-08-30 XVII AmC 3683/10
"Reklamacja składana jest w oddziale, w formie pisemnej (na odpowiednim formularzu bankowym) i zawiera podpis Użytkownika, zgodny z podpisem na karcie"
Usługi bankowe
3693 2012-08-30 XVII AmC 3683/10
"Utrata prawa posługiwania się kartą ma miejsce w szczególności w następujących przypadkach: (...) 2) niewywiązania się Klienta z innych umów zawartych z Bankiem, m.in. (...) 9) wycofania karty z oferty Banku"(§ 54 ust.2)
Usługi bankowe
3692 2012-08-30 XVII AmC 3683/10
"O terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji Bank informuje Użytkownika w chwili rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego. Bank zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 90 dni od daty otrzymania dokumentu, o...
Usługi bankowe
3519 2012-08-06 XVII AmC 728/09
"Kredytobiorca wyraża zgodę, aby wszelkie koszty i opłaty związane z Programem DOM BankAssurance w trakcie uczestnictwa w Programie, były doliczane do kwoty kredytu w trybie podwyższenia bieżącego salda kredytowego, a w...
Usługi bankowe
3518 2012-08-06 XVII AmC 728/09
"Ochrona ubezpieczeniowa kontynuowana jest w dalszych ratach trwania umowy ubezpieczeniowej, jeżeli przed upływem okresu ubezpieczenia kredytobiorca nie złoży pisemnego oświadczenia o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej"
Usługi bankowe
3517 2012-08-06 XVII AmC 728/09
"Bank zastrzega sobie prawo zmiany Tabeli Prowizji i Opłat w zakresie obowiązywania umowy kredytu, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z powyższych przyczyn: - zmiana parametrów rynkowych, środowiska konkurencji, przepisów prawa,...
Usługi bankowe
3516 2012-08-06 XVII AmC 728/09
"Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: ubezpieczenie z tytułu pakietowego ubezpieczenia na wypadek odmowy ustanowienia hipoteki przez 3 pierwsze miesiące kredytowania. Ubezpieczenie ulega przedłużeniu na okres kolejnych 9 miesięcy...
Usługi bankowe
3510 2012-08-06 XVII AmC 1463/10
"W okresie wypowiedzenia Bank blokuje dostęp Klienta do Rachunku przez kanały dostępu"
Usługi bankowe
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  • Adres publikacyjny: