Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi bankowe
numer data wpisu postanowienie branża
4867 2013-06-14 XVII AmC 1620/12
"Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Banku"
Usługi bankowe
4866 2013-06-14 XVII AmC 1618/12
"Opłata za sporządzenie i wysłanie wezwania do dostarczenia dokumentów wymaganych zgodnie z umową kredytu/pożyczki - 15 zł"
Usługi bankowe
4832 2013-06-07 XVII AmC 3763/12
"(...) Zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa wywołuje skutek od chwili potwierdzenia przez PKO BP S.A. przyjęcia dyspozycji dotyczącej zmiany lub odwołania pełnomocnictwa, złożonej przez Oszczędzającego"
Usługi bankowe
4829 2013-06-07 XVII AmC 3479/10
"Bank zastrzega sobie prawo do traktowania Transakcji realizowanych w szczególności w bankach, urzędach pocztowych lub innych instytucjach finansowych za pomocą Kart jako Transakcji gotówkowych. Wówczas zastosowanie mają...
Usługi bankowe
4795 2013-06-06 XVII AmC 882/11
"W komunikatach podawane są do wiadomości Posiadaczy UNIKONTA m.in.: (...) informacje dotyczące zmian w Regulaminie, wynikających ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa"
Usługi bankowe
4793 2013-06-06 XVII AmC 3525/10
"Bank zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości stawek pobieranych prowizji i opłat w trakcie trwania umowy rachunku bankowego, ogłaszanej poprzez zamieszczenie komunikatów na tablicach ogłoszeń znajdujących się w lokalach Banku"
Usługi bankowe
4792 2013-06-06 XVII AmC 2601/10
"mBank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z użycia Identyfikatora oraz haseł do kanałów dostępu przez osoby trzecie"
Usługi bankowe
4791 2013-06-06 XVII AmC 2137/10
"Wszelka korespondencja z Bankiem odbywa się na adresy korespondencyjne podane w Umowie i strony uważają ją za skuteczną z chwilą jej doręczenia lub awizowania przez pocztę pod tym adresem"
Usługi bankowe
4790 2013-06-06 XVII AmC 2136/10
"Bank może wypowiedzieć umowę z ważnych przyczyn, w szczególności..."
Usługi bankowe
4789 2013-06-06 XVII AmC 2135/10
"Bank nie odpowiada za niezrealizowanie dyspozycji w ramach systemu eBankNet z przyczyn niezależnych od Banku, w szczególności..."
Usługi bankowe
4788 2013-06-06 XVII AmC 2134/10
"Bank nie odpowiada za skutki wadliwego działania lub niezgodnego z prawem wykorzystania łącz telekomunikacyjnych znajdujących się poza dyspozycją Banku i szkody przez nie wywołane"
Usługi bankowe
4787 2013-06-06 XVII AmC 2132/10
"Za wszystkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia dyspozycji przelewu, a w szczególności z podania błędnego numeru lub nazwy rachunku, bądź niewłaściwej nazwy siedziby placówki Banku prowadzącej rachunek, całkowitą...
Usługi bankowe
4786 2013-06-06 XVII AmC 2131/10
"Bank ma prawo do odmowy uruchomienia Kanału Bankowości Elektronicznej bez podania przyczyny"
Usługi bankowe
4704 2013-05-22 VI ACa 1460/11
"Stopa procentowa Kredytu może ulegać zmianom w okresie trwania Umowy w przypadku zmiany, co najmniej jednego z następujących parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego: a) oprocentowania lokat międzybankowych...
Usługi bankowe
4687 2013-05-22 XVII AmC 3536/10
"Karta główna oraz Karty dodatkowe stanowią własność Banku i powinny być zwrócone na każde jego żądanie"
Usługi bankowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: