Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Usługi bankowe
numer data wpisu postanowienie branża
2554 2011-09-21 XVII AmC 757/10
"(...) Bank może wypowiedzieć umowę z ważnych przyczyn, w szczególności (...)"
Usługi bankowe
2553 2011-09-21 XVII AmC 756/10
"Bank nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nieprawidłowości, które mogą zaistnieć z przyczyn od Banku niezależnych"
Usługi bankowe
2552 2011-09-21 XVII AmC 755/10
"Po wysłaniu zlecenia do Banku nie może być ono odwołane"
Usługi bankowe
2551 2011-09-21 XVII AmC 754/10
"Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia dyspozycji przelewu, a w szczególności z podania błędnego numeru lub nazwy rachunku, bądź niewłaściwej nazwy siedziby placówki Banku prowadzącej rachunek, całkowitą...
Usługi bankowe
2532 2011-09-19 XVII AmC 535/10
"Ewentualne spory wynikłe z wykonywania umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby banku"
Usługi bankowe
2530 2011-09-19 XVII AmC 78/11
"Po wypowiedzeniu umowy przez jedną ze stron Bank ogranicza możliwość korzystania z rachunku kredytowego tylko do dokonywania wpłat na ten rachunek."
Usługi bankowe
2529 2011-09-19 XVII AmC 78/11
"Bank zastrzega sobie prawo do odmowy autoryzowania transakcji lub wprowadzenia ograniczeń limitów (kwotowych bądź ilościowych) autoryzowanych transakcji gotówkowych i/lub bezgotówkowych przeprowadzanych w ramach dostępnego...
Usługi bankowe
2528 2011-09-19 XVII AmC 78/11
"Posiadacz rachunku kredytowego oświadcza, że nie będzie korzystał z prawa do wzajemnego potrącania swoich wierzytelności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu do momentu całkowitej spłaty zadłużenia wraz z odsetkami i innymi...
Usługi bankowe
2515 2011-09-19 XVII AmC 2027/09
"Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu"
Usługi bankowe
2498 2011-09-13 XVII AmC 519/10
"Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie świadczenia usługi, które podawane są do wiadomości poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w Banku i przekazywane Posiadaczowi rachunku na zasadach określonych...
Usługi bankowe
2497 2011-09-13 XVII AmC 518/10
"Bank zastrzega sobie prawo do zmiany obsługi Użytkowania, w tym: czasu dostępności BS SMS, czasu realizacji dyspozycji lub czasowego zawieszenia obsługi, w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych. Jeżeli awaria nastąpiła z...
Usługi bankowe
2496 2011-09-13 XVII AmC 517/10
"Bank odpowiada wyłącznie za powstałe z winy Banku rzeczywiste i udowodnione straty spowodowane przez nieprawidłowe lub nieterminowe realizowanie przez Bank zleceń, złożonych za pośrednictwem BS SMS zgodnie z Umową oraz z...
Usługi bankowe
2495 2011-09-13 XVII AmC 516/10
"Stawki opłat i prowizji mogą ulec zmianie w szczególności w przypadku (...)"
Usługi bankowe
2494 2011-09-13 XVII AmC 515/10
"Bank zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłat i prowizji o których mowa w ust 1 w czasie trwania Umowy bez konieczności wypowiadania."
Usługi bankowe
2493 2011-09-13 XVII AmC 711/10
"Bank ma prawo dokonać zmiany Regulaminu"
Usługi bankowe
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  • Adres publikacyjny: