Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - VI ACa 574/12
Numer wpisu:4617
Data wpisu:2013-05-10
Data wydania wyroku:2012-11-30
Sygnatura akt:VI ACa 574/12
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny
Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie pozwanego:Sygma Banque Societe Anonyme w Paryżu Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeżeli nie zostanie zaznaczony żaden z poniższych kwadratów (kwadrat rezygnacji z ubezpieczenia, kwadrat wyboru Pakietu 2 - Życie i Zdrowie ani kwadrat wyboru Pakietu 3 - Życie i Praca), Kredytobiorca Główny wyraża zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową w zakresie Pakietu 1 - Życie opisanego poniżej. Jeżeli zostanie zaznaczony kwadrat wyboru Pakietu 2 - Życie i Zdrowie i nie zostanie zaznaczony żaden z pozostałych kwadratów poniżej, Kredytobiorca Główny wyraża zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową w zakresie Pakietu 2 - Życie i Zdrowie opisanego poniżej. Jeżeli zostanie zaznaczony kwadrat wyboru Pakietu 3 - Życie i Praca i nie zostanie zaznaczony żaden z pozostałych kwadratów poniżej, Kredytobiorca Główny wyraża zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową w zakresie Pakietu 3 - Życie i Praca opisanego poniżej. Zgodnie z niniejszym ustępem, Kredytobiorca Główny może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową przewidzianą w umowie grupowego ubezpieczenia na życie klientów Sygma Banque S.A. "ubezpieczenie spłaty zadłużenia"nr 9968 między Bankiem a Amplico Life Pierwszym Amerykańsko-Polskim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. (Amplico Life S.A.) i umowie grupowego ubezpieczenia od następstw utraty pracy kredytobiorców "ubezpieczenie spłaty zadłużenia"nr ILOE/008/06 między Bankiem a AIG Europę S.A. w ramach: pierwszego pakietu ubezpieczeń na życie i zdrowie (Pakiet 1 - Życie), drugiego pakietu ubezpieczeń na życie lub zdrowie (Pakiet 2 - Życie i Zdrowie), trzeciego pakietu ubezpieczeń na życie lub zdrowie i ubezpieczenia od następstw utraty pracy (Pakiet 3 - Życie i Praca). - Kredytobiorca Główny rezygnuje z ubezpieczenia mając świadomość wynikających stąd konsekwencji. - Kredytobiorca Główny wybiera Pakiet 2 - Życie i Zdrowie. - Kredytobiorca Główny wybiera Pakiet 3 - Życie i Praca."
Uwagi:Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 24 listopada 2011 r. (sygn. akt XVII AmC 2107/10) uznający za niedozwolone dwa postanowienia wzorca umownego i oddalający powództwo w pozostałej części
Branża:Usługi bankowe
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Usługi bankowe"
numer data wpisu postanowienie branża
5914 2014-12-19 XVII AmC 1617/12
"Bezpośrednia wizyta w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy klienta, stosowana w przypadkach nieterminowej spłaty raty kredytu/pożyczki (dla zadłużenia utrzymującego się powyżej 30 dni) - 50,00 zł"
Usługi bankowe
5893 2014-12-05 XVII AmC 1673/13
"Bank jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku: (...) zmiany oferty Banku, w szczególności rozszerzenia zakresu usług lub produktów albo ulepszenia istniejących usług lub produktów"
Usługi bankowe
5743 2014-08-05 XVII AmC 1531/09
"Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50"
Usługi bankowe
5740 2014-08-05 XVII AmC 1622/12
"Drugi i kolejne pisemne monity lub wezwania do zapłaty z tytułu nieterminowej spłaty raty kredytu, zaległych opłat lub powstania debetu, wysłane w ramach obsługi windykacyjnej danego produktu bez zwrotnego potwierdzenia...
Usługi bankowe
5721 2014-07-09 XVII AmC 878/11
"Wysokość obowiązującego oprocentowania środków zgromadzonych na UNIKONTACH oraz zmiany tej wysokości podawane są do wiadomości w komunikatach wywieszanych w lokalach Banku"
Usługi bankowe
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: