Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 2107/10
Numer wpisu:4616
Data wpisu:2013-05-10
Data wydania wyroku:2011-11-24
Sygnatura akt:XVII AmC 2107/10
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie pozwanego:Sygma Banque Societe Anonyme w Paryżu Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Bank może przenieść wszystkie, albo niektóre swoje prawa wynikające z Umowy w szczególności na osobę, która może przejąć wszystkie obowiązki banku wynikające z umowy"
Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 2012 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 574/12) zmieniający zaskarżony wyrok w punkcie drugim, trzecim i czwartym.
Branża:Usługi bankowe
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Usługi bankowe"
numer data wpisu postanowienie branża
5914 2014-12-19 XVII AmC 1617/12
"Bezpośrednia wizyta w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy klienta, stosowana w przypadkach nieterminowej spłaty raty kredytu/pożyczki (dla zadłużenia utrzymującego się powyżej 30 dni) - 50,00 zł"
Usługi bankowe
5893 2014-12-05 XVII AmC 1673/13
"Bank jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku: (...) zmiany oferty Banku, w szczególności rozszerzenia zakresu usług lub produktów albo ulepszenia istniejących usług lub produktów"
Usługi bankowe
5743 2014-08-05 XVII AmC 1531/09
"Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50"
Usługi bankowe
5740 2014-08-05 XVII AmC 1622/12
"Drugi i kolejne pisemne monity lub wezwania do zapłaty z tytułu nieterminowej spłaty raty kredytu, zaległych opłat lub powstania debetu, wysłane w ramach obsługi windykacyjnej danego produktu bez zwrotnego potwierdzenia...
Usługi bankowe
5721 2014-07-09 XVII AmC 878/11
"Wysokość obowiązującego oprocentowania środków zgromadzonych na UNIKONTACH oraz zmiany tej wysokości podawane są do wiadomości w komunikatach wywieszanych w lokalach Banku"
Usługi bankowe
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: