Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 1617/12
Numer wpisu:5914
Data wpisu:2014-12-19
Data wydania wyroku:2013-02-15
Sygnatura akt:XVII AmC 1617/12
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus"z siedzibą w Poznaniu
Oznaczenie pozwanego:BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Bezpośrednia wizyta w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy klienta, stosowana w przypadkach nieterminowej spłaty raty kredytu/pożyczki (dla zadłużenia utrzymującego się powyżej 30 dni) - 50,00 zł"
Uwagi:Na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 15 lutego 2013 r., sygn. akt XVII AmC 1617/12, Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 30 lipca 2014 r. sygn. akt VI ACa 891/13 oddala apelację.
Branża:Usługi bankowe
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Usługi bankowe"
numer data wpisu postanowienie branża
5893 2014-12-05 XVII AmC 1673/13
"Bank jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku: (...) zmiany oferty Banku, w szczególności rozszerzenia zakresu usług lub produktów albo ulepszenia istniejących usług lub produktów"
Usługi bankowe
5743 2014-08-05 XVII AmC 1531/09
"Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50"
Usługi bankowe
5740 2014-08-05 XVII AmC 1622/12
"Drugi i kolejne pisemne monity lub wezwania do zapłaty z tytułu nieterminowej spłaty raty kredytu, zaległych opłat lub powstania debetu, wysłane w ramach obsługi windykacyjnej danego produktu bez zwrotnego potwierdzenia...
Usługi bankowe
5721 2014-07-09 XVII AmC 878/11
"Wysokość obowiązującego oprocentowania środków zgromadzonych na UNIKONTACH oraz zmiany tej wysokości podawane są do wiadomości w komunikatach wywieszanych w lokalach Banku"
Usługi bankowe
5644 2014-05-16 VI ACa 650/13
"Wszystkie roszczenia (zarówno pieniężne, jak i niepieniężne) oraz spory wynikające z, lub pozostające w związku z Umową Ramową mogą być dochodzone przed sądami powszechnymi, według właściwości ogólnej"
Usługi bankowe
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: