Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 5413/11
Numer wpisu:4952
Data wpisu:2013-06-18
Data wydania wyroku:2013-02-21
Sygnatura akt:XVII AmC 5413/11
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Praw Konsumentów i Obywateli z siedzibą w Warszawie
Oznaczenie pozwanego:Idea Expert S.A. we Wrocławiu (dawniej Powszechny Dom Kredytowy S.A.)
Postanowienie uznane za niedozwolone:"PDK S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych danych, a w szczególności raportów, analiz i informacji zamieszczanych w niniejszym serwisie internetowym oraz stronach z nim powiązanych. Wszelkie ryzyko z tytułu wykorzystania danych zamieszczonych w niniejszym serwisie internetowym, oraz stronach z nim powiązanych, ponosi wyłącznie jego użytkownik"
Branża:Usługi bankowe
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Usługi bankowe"
numer data wpisu postanowienie branża
5914 2014-12-19 XVII AmC 1617/12
"Bezpośrednia wizyta w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy klienta, stosowana w przypadkach nieterminowej spłaty raty kredytu/pożyczki (dla zadłużenia utrzymującego się powyżej 30 dni) - 50,00 zł"
Usługi bankowe
5893 2014-12-05 XVII AmC 1673/13
"Bank jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku: (...) zmiany oferty Banku, w szczególności rozszerzenia zakresu usług lub produktów albo ulepszenia istniejących usług lub produktów"
Usługi bankowe
5743 2014-08-05 XVII AmC 1531/09
"Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50"
Usługi bankowe
5740 2014-08-05 XVII AmC 1622/12
"Drugi i kolejne pisemne monity lub wezwania do zapłaty z tytułu nieterminowej spłaty raty kredytu, zaległych opłat lub powstania debetu, wysłane w ramach obsługi windykacyjnej danego produktu bez zwrotnego potwierdzenia...
Usługi bankowe
5721 2014-07-09 XVII AmC 878/11
"Wysokość obowiązującego oprocentowania środków zgromadzonych na UNIKONTACH oraz zmiany tej wysokości podawane są do wiadomości w komunikatach wywieszanych w lokalach Banku"
Usługi bankowe
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: