Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - VI ACa 1492/12
Numer wpisu:5221
Data wpisu:2013-08-20
Data wydania wyroku:2012-08-10
Sygnatura akt:VI ACa 1492/12
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Apelacyjny w Warszawie-VI Wydział Cywilny
Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Praw Konsumentów i Obywateli w Bydgoszczy
Oznaczenie pozwanego:Euro Bank S.A. we Wrocławiu
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Euro Bank S.A. informuje, że nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody Użytkownika portalu powstałe w związku ze skorzystaniem lub brakiem umiejętności skorzystania przez Użytkownika z informacji tu zamieszczonych. Całkowite ryzyko z tytułu użytkowania portalu i zlinkowanych z nim stron ponosi wyłącznie Użytkownik"
Uwagi:Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie-Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 10 sierpnia 2012 r. (sygn. akt XVII AmC 3223/11) oddalający powództwo o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone
Branża:Usługi bankowe
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Usługi bankowe"
numer data wpisu postanowienie branża
5914 2014-12-19 XVII AmC 1617/12
"Bezpośrednia wizyta w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy klienta, stosowana w przypadkach nieterminowej spłaty raty kredytu/pożyczki (dla zadłużenia utrzymującego się powyżej 30 dni) - 50,00 zł"
Usługi bankowe
5893 2014-12-05 XVII AmC 1673/13
"Bank jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku: (...) zmiany oferty Banku, w szczególności rozszerzenia zakresu usług lub produktów albo ulepszenia istniejących usług lub produktów"
Usługi bankowe
5743 2014-08-05 XVII AmC 1531/09
"Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50"
Usługi bankowe
5740 2014-08-05 XVII AmC 1622/12
"Drugi i kolejne pisemne monity lub wezwania do zapłaty z tytułu nieterminowej spłaty raty kredytu, zaległych opłat lub powstania debetu, wysłane w ramach obsługi windykacyjnej danego produktu bez zwrotnego potwierdzenia...
Usługi bankowe
5721 2014-07-09 XVII AmC 878/11
"Wysokość obowiązującego oprocentowania środków zgromadzonych na UNIKONTACH oraz zmiany tej wysokości podawane są do wiadomości w komunikatach wywieszanych w lokalach Banku"
Usługi bankowe
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: