Trwa ładowanie...
bESNyzzF
Notowania

Orzeczenia NSA

FSK 258/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-15
19.09.2011 8:29

IZBA SKARBOWA
 / 
FSK 258/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-15

Przedstawienie okoliczności uzasadniających przyjęcie kasacji do rozpoznania nie może ograniczać się do powtórzenia treści przepisu art. 174 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/.
W myśl art. 176 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/ skarga kasacyjna poza tym, że ma czynić zadość wymaganiom przepisanym dla każdego pisma procesowego powinna zawierać przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie.

FSK 209/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-16
19.09.2011 8:29

IZBA SKARBOWA
 / 
FSK 209/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-16

Brak w skardze kasacyjnej jednoznacznego wniosku o uchylenie lub zmianę zaskarżonego wyroku, jak tego wymaga art. 176 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), powoduje, że skarga ta, jako pozbawiona jednego z koniecznych elementów materialnych, jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

I SA/Łd 2261/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-16
19.09.2011 8:29

IZBA SKARBOWA
 / 
I SA/Łd 2261/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-16

Okres nieprowadzenia postępowania odwoławczego z powodu niezasadnego zawieszenia tego postępowania spowoduje przekroczenie terminu do rozpatrzenia odwołania i zastosowanie art. 54 par. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, przewidującego nienaliczanie odsetek za zwłokę za okres od następnego dnia po upływie terminu do rozpatrzenia odwołania do dnia doręczenia stronie decyzji organu odwoławczego.

III SA 2248/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-16
19.09.2011 8:29

IZBA SKARBOWA
 / 
III SA 2248/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-16

U podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej czynnikiem decydującym o podatkowym rozliczeniu kosztów w czasie, w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./, będzie nie moment poniesienia wydatku, a czas powstania przychodów, których te koszty dotyczą.

III SA 3238/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-16
19.09.2011 8:29

IZBA SKARBOWA
 / 
III SA 3238/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-16

Brak jest podstaw by twierdzić, że podatnik, który jest uprawniony do wystawienia faktury VAT udokumentuje daną sprzedaż, w przypadku gdy sprzedaż ta nie była objęta obowiązkiem podatkowym lub była zwolniona od podatku, i ma obowiązek zapłaty podatku z tej faktury na podstawie art. 33 ust 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, nie ma również prawa skorygowania tego podatku przez wystawienie faktury korygującej.

bESNyzzH
III SA 2581/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-17
19.09.2011 8:29

IZBA SKARBOWA
 / 
III SA 2581/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-17

Uzyskanie przez kontrahenta spółki wystawiającej fakturę VAT statusu podatnika w podatku od towarów i usług już po wystawieniu stosownej faktury nie daje podstaw do korekty tej faktury, jeśli nie zajdą okoliczności przewidziane w par. 43 bądź par. 44 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 109 poz. 1245 ze zm./.

III SA 1996/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-18
19.09.2011 8:29

IZBA SKARBOWA
 / 
III SA 1996/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-18

Przepisy ustawy podatkowej nie uzależniają kwalifikacji strat do kosztów uzyskania przychodów od jakichś ściśle określonych warunków formalnych, np. od posiadania przez podatników szczególnych dowodów w postaci protokołów szkód potwierdzonych przez właściwe organy jak przewidywała to ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ we wcześniejszym stanie prawnym. Jednakże zastosowanie mieć będą wnioski płynące z ogólnej zasady zawartej w art. 15 ust. 1 tej ustawy stanowiącej, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1.
Jakkolwiek co do zasady straty ujawnione w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów to jednak każdy przypadek oraz każde tego rodzaju zdarzenie gospodarcze należy rozpatrywać indywidualnie. Nie każdy bowiem niedobór wynikający z protokołu inwentaryzacyjnego będzie stratą "a priori" uznaną za koszt uzyskania przychodów. Powołany przepis art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy odnosi się bowiem do rzeczywistych strat w środkach obrotowych.
Podatnik musi więc wpierw wykazać, że poniósł wydatek na nabycie środków wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy, że koszt ten był celowy i racjonalny z punktu jego wiedzy o związkach przyczynowo-skutkowych między poniesionym kosztem a oczekiwanym przychodem, wreszcie, że poniósł stratę w tych środkach.

III SA 2321/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-18
19.09.2011 8:29

IZBA SKARBOWA
 / 
III SA 2321/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-18

Protokół z kontroli wydanej przed złożeniem przez podatnika deklaracji korygującej zeznanie podatkowe nie zawierający żadnych wskazań co do ewentualnego naruszenia prawa podatkowego nie ogranicza i nie odbiera prawa do złożenia korekty zeznania.
Urząd skarbowy nie może odrzucić korekty dokonanej po kontroli, jeżeli w protokole z niej nie wskazał błędów podatnika.

I SA/Wr 3478/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-03-19
19.09.2011 8:29

IZBA SKARBOWA
 / 
I SA/Wr 3478/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-03-19

Mimo, że przepis art. 48 par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ skonstruowany został na zasadzie uznania administracyjnego, to organ podatkowy wydając decyzję związany jest ogólnymi regułami postępowania podatkowego.
W "procesie decyzyjnym", badając występowanie lub brak przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi podatkowej na podstawie art. 48 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej organ powinien wyczerpująco zebrać materiał dowodowy /art. 187 par. 1 Ordynacji podatkowej/, dokładnie wyjaśnić stan faktyczny /art. 122 Ordynacji podatkowej/ i ocenić na podstawie zebranego materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona /art. 191 Ordynacji podatkowej/.
W rozpatrywanej sprawie Sąd uznał, że organy podatkowe nie naruszyły tych obowiązków. W aktach sprawy są wystarczające dokumenty i udokumentowane czynności świadczące o wszechstronnym badaniu przez organy podatkowe sytuacji materialno-bytowej i rodzinnej strony. Zasadne także - na podstawie przesłanek zawartych w art. 48 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej uznano, że wskazane przez stronę obciążenia kredytowe i pożyczki, nie mogą być rozstrzygające w sprawie udzielenia ulgi w formie rozłożenia na raty zapłaty podatku.

bESNyzzN
III SA 2270/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-19
19.09.2011 8:29

IZBA SKARBOWA
 / 
III SA 2270/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-19

W stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2003 r. prawo do wydania i doręczenia decyzji ustalającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług, na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ wygasało po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy/art. 68 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./.

III SA 2569/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-19
19.09.2011 8:29

IZBA SKARBOWA
 / 
III SA 2569/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-19

Normy art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, adresowanej do podatnika, a nie do organu podatkowego, nie można odczytywać jako bezwzględnego zakazu do uwzględnienia przez ten organ, przy ustalaniu kwoty podatku naliczonego do odliczenia w danym miesiącu, podatku z faktury, którą w ramach mechanizmu samoobliczenia podatnik zaewidencjonował i zaliczył w miesiącu wcześniejszym niż te miesiące, w którym mógł to uczynić prawidłowo. To właśnie zasada prawdy obiektywnej wyrażona w art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ nakazuje organowi podatkowemu uwzględnić zarówno okoliczności niekorzystne jak i okoliczności korzystne dla strony postępowania, gdy przyczyniają się one do realizacji tej zasady.

III SA 2616/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-19
19.09.2011 8:29

IZBA SKARBOWA
 / 
III SA 2616/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-19

Skoro art. 292 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ dopuszcza możliwość stosowania tego przepisu do spraw dotyczących kontroli podatkowej, nie można odmówić możliwości zastosowania go w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek w protokole kontroli.

III SA 2393/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-23
19.09.2011 8:29

IZBA SKARBOWA
 / 
III SA 2393/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-23

Doręczenie decyzji osobie niemającej pełnomocnictwa do reprezentowania strony przed podatkowym organem odwoławczym skutkuje brakiem udziału strony bez jej winy na tym etapie postępowania podatkowego i stanowi przesłankę do wznowienia postępowania na podstawie art. 240 par. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./.

bESNyzzO
III SA 2307/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-23
19.09.2011 8:29

IZBA SKARBOWA
 / 
III SA 2307/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-23

Ważna jest zmiana umowy renty zawartej w formie aktu notarialnego, dokonana bez zachowania formy aktu notarialnego, dotycząca zmiany wysokości jednego ze świadczeń okresowych, jeżeli świadczenie wynikające z tej zmiany umowy zostało wykonane /art. 890 par. 1 Kc w zw. z art. 906 Kc/.
Takie świadczenie podlegało odliczeniu od dochodu na podstawi art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./.

III SA 2043/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-24
19.09.2011 8:29

IZBA SKARBOWA
 / 
III SA 2043/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-24

Skrzydło budynku, wybudowane od podstaw wraz z fundamentami, ścianami zewnętrznymi i dachem, stanowi nowo wybudowany budynek, nawet jeśli jedna ze ścian styka się z istniejącym budynkiem, /art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. "d" ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./.

I SA/Wr 3742/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-03-24
19.09.2011 8:29

IZBA SKARBOWA
 / 
I SA/Wr 3742/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-03-24

Weryfikacja danych dotyczących należnego podatku dochodowego od osób prawnych może nastąpić wskutek wszczętego z urzędu postępowania podatkowego mającego na celu określenie prawidłowej kwoty wykazanego podatku. Z chwilą wszczęcia tego postępowania kończy się etap samoobliczania podatku przez podatnika. Postępowanie wymiarowe zapoczątkowane kontrolą skarbową zastanie zakończone dopiero ostateczną decyzją organu podatkowego rozstrzygającą merytorycznie sprawę lub umarzając postępowanie. Uchylenie przez organ podatkowy II instancji decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia nie kończy wszczętego wcześniej postępowania wymiarowego.
Po wejściu w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ sam podatnik może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, jeżeli w zeznaniu rocznym wykazał kwotę podatku nienależną lub w wysokości wyższej od należnej i wpłacił zadeklarowany podatek. Postępowanie podatkowe prowadzone w celu określenia prawidłowej wysokości podatku dochodowego od osób prawnych jest odrębnym postępowaniem od postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty wszczętego przez podatnika. Nie można równocześnie prowadzić obu tego rodzaju postępowań i należało umorzyć postępowanie o stwierdzenie nadpłaty.

III SA 2383/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-24
19.09.2011 8:29

IZBA SKARBOWA
 / 
III SA 2383/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-24

Korekta wyniku finansowego spółki dokonana przez nowy zarząd po zakończeniu roku podatkowego i złożeniu wstępnego zeznania podatkowego za dany rok, nakłada na nowy zarząd ciężar dowodu co do zasadności dokonanej korekty. Nowy zarząd spółki dokonując zmiany kwalifikacji podatkowoprawnej poszczególnych wydatków, obowiązany jest udowodnić, że kwalifikacja tych wydatków dokonana przez poprzedni zarząd, była na tyle wadliwa, że obiektywna ocena charakteru poszczególnych wydatków, rzeczywiście uzasadnia ich korektę. Na etapie postępowania sądowoadministracyjnego niedopuszczalne jest obarczanie organów podatkowych ciężarem dowodu.

III SA 2473/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-24
19.09.2011 8:29

IZBA SKARBOWA
 / 
III SA 2473/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-24

1. Warunkiem wystarczającym do powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./ będzie więc nie zrealizowane choćby jednej z przesłanek do zwolnienia przedmiotowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, dotyczącego przychodów, które spełniają jednocześnie następujące warunki: a/ są odszkodowaniami, co do których nie zachodzą wyłączenia wskazane w punktach: a, b, d-f art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2002 r., b/ podstawą ich otrzymania są przepisy prawa administracyjnego, cywilnego lub przepisy innych ustaw.
2. Przyznanie przez pracodawcę różnorodnych dodatkowych świadczeń nie oznacza, że każdorazowo mają one charakter odszkodowawczy, zmierzają do naprawienia szkody.
3. Utrata szansy zarobku nie podlega naprawieniu.