Trwa ładowanie...
bESNUpQl
Notowania

Orzeczenia NSA

III SA 1456/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-25
19.09.2011 8:30

IZBA SKARBOWA
 / 
III SA 1456/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-25

W sytuacji określonej w art. 213 par. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w razie złożenia odwołania od decyzji w pierwotnym terminie i popierania tego odwołania przez podatnika po rozpoczęciu biegu nowego terminu do wniesienia odwołania, organ podatkowy jest obowiązany rozpoznać je merytorycznie, jeżeli nie wydał postanowienia o niedopuszczalności takiego odwołania do dnia rozpoczęcia biegu nowego terminu, bowiem od tego momentu podatnikowi przysługuje ponownie prawo do odwołania.

I SA/Gd 2278/00 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-02-25
19.09.2011 8:30

IZBA SKARBOWA
 / 
I SA/Gd 2278/00 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-02-25

Ustawodawca, wprowadzając do art. 52 par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ pojęcie winy, musiał liczyć się także z sytuacją, gdy winę podatnika wyłączać będzie zawinione działanie lub zawinienie osoby trzeciej, za którą podatnik odpowiedzialności nie ponosi. Stosownie do art. 52 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej organ podatkowy nie może potraktować na równi z zaległością podatkową zwrotu podatku, jeżeli podatnik wykaże, że zwrot nie nastąpił z jego winy.

I SA/Wr 1950/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-03-01
19.09.2011 8:30

IZBA SKARBOWA
 / 
I SA/Wr 1950/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-03-01

Zgodnie z zasadami zawartymi w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w art. 120 , w art. 121 par. 1 i w art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./organy podatkowe nie mogą wybierać do wydawania decyzji określającej zobowiązania podatkowe w podatku od towarów i usług jedynie miesięcy niepomyślnych dla podatnika a pomijać miesiące dla niego korzystne.
W świetle art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ podatnik nie może ponosić negatywnych konsekwencji, gdy z jednej faktury rozliczył podatek naliczony w przeciągu dwóch miesięcy, pod warunkiem, że zmieścił się z rozliczeniem w okresie otrzymania faktury lub w miesiącu następnym.

I SA/Łd 1060/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-02
19.09.2011 8:30

IZBA SKARBOWA
 / 
I SA/Łd 1060/02 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-02

Inwestycją w obcym środku trwałym jest każde ulepszenie tego środka, jeżeli wartość tej inwestycji przekroczy określone minimum /w 1999 r. - kwotę 2.500 zł/.

III SA 1917/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-04
19.09.2011 8:30

IZBA SKARBOWA
 / 
III SA 1917/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-04

Jeżeli spór z podatnikiem dotyczy skomplikowanych procesów technologicznych, specjalistycznej wiedzy na ten temat, to organ skarbowy powinien powołać biegłego. Nie może poprzestać jedynie na własnej, pobieżnej znajomości rzeczy.

bESNUpQn
III SA 694/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-04
19.09.2011 8:29

IZBA SKARBOWA
 / 
III SA 694/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-04

Wywodzenie - z tego samego stosunku prawnego, dla stron tej samej umowy, przez ten sam organ podatkowy - odmiennych ustaleń dotyczących charakteru prawnego tego stosunku jest niezgodne zarówno z konstytucyjną zasadą państwa prawa /art. 2 Konstytucji RP/, jak i wyrażoną w art. 121 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ zasadą prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych.

III SA 1608/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-04
19.09.2011 8:29

IZBA SKARBOWA
 / 
III SA 1608/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-04

Z treści art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn /t.j. Dz.U. 1997 nr 16 poz. 89 ze zm./ wynika, że ustawodawca dla zachowania ulgi wymaga jedynie, by nabycie nowego lokalu, budynku lub uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpiło nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia. Spełnienie tego warunku następuje także, gdy nabycie nowego lokalu nastąpiło wcześniej niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia.

III SA 1628/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-05
19.09.2011 8:29

IZBA SKARBOWA
 / 
III SA 1628/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-05

Zapraszając na konferencję prasową dziennikarzy, firma kosmetyczna zareklamuje swoje produkty jak najliczniejszemu gronu odbiorców. Wydatki na jej organizację są więc kosztami uzyskania przychodu.
Nie może być oceniona jako jedynie zasadna, dla uznania wydatku na konferencje prasowe za wydatek na reklamę publiczną, okoliczność, iż konferencje te są adresowane do ograniczonego kręgu osób /dziennikarzy, lekarzy i innych osób zaproszonych/. Informacje uzyskane na tych konferencjach są następnie rozpowszechniane przez przede wszystkim dziennikarzy w nich uczestniczących na łamach prasy tzw. kobiecej. Niewątpliwie więc docelowym adresatem reklamy produktów danej firmy jest w ten sposób nieokreślony krąg odbiorców i dokonuje się to za pośrednictwem środka masowego przekazu, jakim w tym wypadku jest prasa. W ten sposób spełniona jest przesłanka określona w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ aby przyjąć wydatki na reklamę za nie podlegające limitowi.

III SA 1240/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-05
19.09.2011 8:29

IZBA SKARBOWA
 / 
III SA 1240/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-05

Wydatki faktycznie poczynione, a jedynie wadliwe czy też w sposób niepełny udokumentowane, nie mogą być tylko z tego powodu w całości pominięte przy określaniu podstawy opodatkowania, jeśli mogą być udowodnione dowodami zasługującymi na wiarę, chyba, że przepis prawa podatkowego przewiduje określony sposób dokumentowania tych wydatków.

bESNUpQt
III SA 563/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-05
19.09.2011 8:29

IZBA SKARBOWA
 / 
III SA 563/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-05

Przepis art. 19 ust. 3a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ uzależnia możliwość odliczenia podatku od "otrzymania towaru przez nabywcę" - co należy rozumieć jako stan faktyczny polegający na tym, że podatnik faktycznie dysponuje towarem i wykorzystuje go do celów prowadzonej działalności gospodarczej.

FSK 41/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-08
19.09.2011 8:29

IZBA SKARBOWA
 / 
FSK 41/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-08

Przedstawienie okoliczności uzasadniających przyjęcie kasacji do rozpoznania nie może ograniczać się do powtórzenia treści przepisu art. 174 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

III SA 1934/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-09
19.09.2011 8:29

IZBA SKARBOWA
 / 
III SA 1934/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-09

Zakład Pracy Chronionej, korzystający z preferencyjnej formy opodatkowania, składając wniosek o zwrot podatku, musi, dokładając najwyższej staranności, upewnić się, że zaległości podatkowe nie istnieją.

I SA/Łd 292/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-09
19.09.2011 8:29

IZBA SKARBOWA
 / 
I SA/Łd 292/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-09

Zastosowanie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. nr 86 poz. 959/ w żadnym przypadku nie zwalnia organu podatkowego od obowiązku poczynienia samodzielnych ustaleń faktycznych, nakazując wszakże - z urzędu - powołanie biegłego, którego opinia stanowi niezbędny element postępowania dowodowego.
Opinia taka /i to ją m.in. różni w porównaniu z dowodem z oględzin/ nie może jednak zawierać ustaleń dokonanych poza wiedzą i akceptacją organu prowadzącego postępowanie dowodowe.
Biegły bowiem - posługując się wiadomościami specjalnymi - ocenia, a nie ustala, stan faktyczny.
Przyjęcie odmiennej tezy prowadziłoby do zaprzeczenia zasadzie, że to organ, a nie biegły decyduje o załatwieniu sprawy.

bESNUpQu
III SA 1446/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-10
19.09.2011 8:29

IZBA SKARBOWA
 / 
III SA 1446/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-10

Postępowanie określone w art. 79 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty może toczyć się samodzielnie w zasadzie tylko wówczas, gdy nie toczy się już postępowanie podatkowe. Postępowanie podatkowe bowiem zmierza do stwierdzenia, czy dane zawarte w deklaracji, które mogą mieć wpływ na wysokość zobowiązania, są zgodne ze stanem faktycznym. W jego wyniku organ podatkowy stosuje przepisy ustawy właściwej dla danego podatku i wydaje decyzję, w której zgodnie z art. 21 par. 3 Ordynacji podatkowej określa wysokość zaległości podatkowej albo stwierdza nadpłatę, ewentualnie - jeśli dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym i podatnik zapłacił w całości zadeklarowany podatek - umarza postępowanie. Z tą chwilą prawo i obowiązek określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego spoczywa na organie podatkowym. Po wszczęciu postępowania, podatkowego złożenie deklaracji korygującej nie wywołuje skutków prawnych. Nie mogą toczyć się dwa odrębne postępowania dotyczące tego samego okresu rozliczeniowego, to jest postępowanie podatkowe i postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty podatku.

III SA 2005/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-10
19.09.2011 8:29

IZBA SKARBOWA
 / 
III SA 2005/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-10

Niezrealizowanie przez dłużnika jego świadczenia w postaci zapłaty długu, nie stanowi nieodpłatnego świadczenia, gdyż z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań wierzycielowi przysługują ustawowe odsetki z tytułu zwłoki.

III SA 2090/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-11
19.09.2011 8:29

IZBA SKARBOWA
 / 
III SA 2090/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-11

1. Jeżeli podatnik jest zarejestrowany dla celów podatku VAT w momencie otrzymania faktury, to może odliczyć VAT naliczony wynikający z takiej faktury nawet jeżeli nie był zarejestrowany w momencie nabycia usługi, której faktura dotyczy.
2. Należy rozróżnić nabycie towaru od wystawienia faktury. min "nabycie towarów" z art. 19 ust. 1 ustawy VAT nie odnosi się do momentu, od którego odliczanie jest możliwe również i dlatego, że stanowi pod względem znaczeniowym jeden zwrot wraz z terminem "podatek naliczony". Podatek naliczony jest to bowiem podatek określony w fakturach stwierdzających nabycie towaru lub usługi, czyli w fakturach wystawionych przez sprzedawcę kupującemu. Nabycie towaru lub usługi w sensie cywilistycznym, tzn. w sensie przejścia prawa do towaru ze sprzedawcy na nabywcę lub wykonania usługi, nie jest jakąkolwiek okolicznością istotną z punktu widzenia regulacji art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Prawo do obniżenia podatku należnego może być zatem realizowane w czasie określonym w art. 19 ust. 3, dla ustalenia którego decydujące znaczenie ma data otrzymania dokumentu. wiązku z powyższym należy stwierdzić, iż stanowisko organów podatkowych o utracie przez podatnika prawa do zmniejszenia podatku naliczonego w sytuacji, gdy faktura dokumentująca czynność została wystawiona po dokonaniu czynności opodatkowanej w obrębie tego samego miesięcznego okresu rozliczeniowego świadczy o nadmiernym fiskaliźmie.

III SA 1373/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-11
19.09.2011 8:29

IZBA SKARBOWA
 / 
III SA 1373/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-11

Faktura stanowiąca podstawę do odliczenia powinna pochodzić od podmiotu uprawnionego do jej wystawienia i czynić zadość obowiązkowi w zakresie rozliczenia podatku należnego (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm.). Za taki dokument nie może zostać uznana kserokopia faktury, której nie posiadał wystawca oraz nie wykazał wynikającego z niej podatku należnego. O wykazaniu podatku należnego decyduje ostateczna treść deklaracji złożonej zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o VAT.

III SA 2100/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-12
19.09.2011 8:29

IZBA SKARBOWA
 / 
III SA 2100/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-12

Jeżeli samochód osobowy z tzw. kratką został zarejestrowany jako ciężarówka, to organ skarbowy nie może kwestionować odliczenia podatku VAT u nabywcy. Ani homologacja, ani oględziny auta nie mają znaczenia.
Dopóki w obrocie prawnym pozostaje decyzja administracyjna w postaci dowodu rejestracyjnego, kwalifikująca sporny samochód w momencie jego nabycia przez podatnika jako ciężarowo-osobowy o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg, dopóty organy podatkowe nie mogą w stosunku do tego podatnika wywodzić skutków prawnych powołując się na przepis art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, ograniczający możliwość odliczenia podatku naliczonego w razie nabycia samochodów osobowych oraz innych o dopuszczalnej ładowności poniżej 500 kg.
Jedynie zmiana decyzji administracyjnej, jaką jest dowód rejestracyjny samochodu, w której wyniku okazałoby się, że sporny samochód nie jest samochodem ciężarowo-osobowym o ładowności powyżej 500 kg, lecz samochodem osobowym lub innym o ładowności poniżej 500 kg, pozwalałaby organom podatkowym na zastosowanie art. 25 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy podatkowej.