Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

FSK 63/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-25

0
Podziel się:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), jak również inne akty normatywne dotyczące tych sądów, nie zawierają przepisów przewidujących możliwość wniesienia skargi kasacyjnej od decyzji lub innych aktów organów administracji publicznej.

bETMyflx

Tezy

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), jak również inne akty normatywne dotyczące tych sądów, nie zawierają przepisów przewidujących możliwość wniesienia skargi kasacyjnej od decyzji lub innych aktów organów administracji publicznej.

Sentencja

bETMyflz

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Andrzej Kabat po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2004 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Z. P. M. s. c. W. D., W. D. L. od decyzji Izby Skarbowej w Krakowie z dnia [...] marca 2001 r., Nr [...] w sprawie ze skargi Z. P. M. s. c. W. D., W. D. L. na decyzję Izby Skarbowej w Krakowie z dnia [...] marca 2001 Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc sierpnie 1996 r. postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie wyrokiem z dnia 18 lipca 2003 r. oddalił skargę Zakładu Przetwórstwa Mięsnego s.c. Wojciech D., Waldemar D. w L. na decyzję Izby Skarbowej z dnia 13 marca 2001 r. (...), w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc sierpień 1996 r.

W dniu 3 lutego 2004 r. pełnomocnik Zakładu Przetwórstwa Mięsnego s.c. Wojciech D., Waldemar D. w L., powołując się ogólnie na przepisy ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./, wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie "(...) skargę kasacyjną na decyzję z dnia 13 lipca 2001 r., (...)", zarzucając tej decyzji naruszenia art. 180, art. 181, art. 182, art. 121 i art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./.

bETMyflF

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Z treści złożonej w sprawie skargi kasacyjnej wynika, iż skarga ta wniesiona została od przytoczonej na wstępie decyzji Izby Skarbowej w K. z dnia 13 marca 2001 r. Wskazuje na to w sposób jednoznaczny podany w skardze kasacyjnej przedmiot zaskarżenia /decyzja Izby Skarbowej/ oraz przyjęta podstawa kasacyjna, w której sformułowano zarzuty dotyczące wyłącznie decyzji podatkowej.

W związku z zaskarżeniem skargą kasacyjną wydanej w sprawie decyzji podatkowej należy zauważyć, że stosownie do art. 173 par. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/, skarga kasacyjna przysługuje stronie od wyroku wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny lub od postanowienia kończącego postępowanie w sprawie. Przedmiotem skargi kasacyjnej mogą być ponadto prawomocne orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego wydane przed dniem 1 stycznia 2004 r., wymienione w art. 101 i art. 102 par. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1271 ze zm./.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jak również inne akty normatywne dotyczące tych sądów, nie zawiera przepisów przewidujących możliwość wniesienia skargi kasacyjnej od decyzji lub innych aktów organów administracji publicznej.

bETMyflG

Podkreślenia następnie wymaga, że powołana w skardze kasacyjnej ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, utraciła moc z dniem 1 stycznia 2004 r. /art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi/, w związku z czym nie może stanowić skutecznej podstawy do wniesienia w sprawie kasacji. Jednocześnie należy zauważyć, iż ustawa ta w ogóle nie przewidywała środka zaskarżenia w postaci skargi kasacyjnej. Przyjęcie więc powołanej ustawy z dnia 11 maja 1995 r. za podstawę do wniesienia w sprawie skargi kasacyjnej było oczywiście niesłuszne.

Z wyżej podanych powodów należało postanowić jak w sentencji.

bETMyfma
orzecznictwo nsa
orzecznictwo
KOMENTARZE
(0)