Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kultura i sztuka, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 5/12
Prawo dla każdego - kultura i sztuka
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 65 poz. 595
  Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2003
  nr 35 poz. 297
  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 220 poz. 1853
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 185 poz. 1534
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy kulturalnej i naukowej sporządzonej w Warszawie dnia 5 czerwca 1993 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 154 poz. 1284
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 72 poz. 753
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, warunków i trybu dokonywania wpisów w Rejestrze oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 38 poz. 454
  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 16 poz. 168
  Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 91 poz. 1014
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2000 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 52 poz. 626
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz wysokości tych stypendiów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 50 poz. 593
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 15 poz. 191
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 112 poz. 1316
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 111 poz. 1309
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 99 poz. 1155
  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r
  Więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • Adres publikacyjny: