Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kultura i sztuka, Prawo dla każdego, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/12
Prawo dla każdego - kultura i sztuka
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 156 poz. 1118
  Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 155 poz. 1112
  Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 113 poz. 770
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 97 poz. 673
  Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 242 poz. 2044
  Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli podmiotów otrzymujących dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 240 poz. 2027
  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 219 poz. 1870
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 177 poz. 1474
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 164 poz. 1365
  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 160 poz. 1352
  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie konkursu na dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 132 poz. 1111
  Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 74 poz. 646
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 66 poz. 578
  Program Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie kultury, nauki, edukacji oraz młodzieży i sportu na lata 2004-2005 podpisany w Warszawie dnia 15 grudnia 2004 r
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 34 poz. 304
  Program Realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury na lata 2003-2006, podpisany w Bukareszcie dnia 8 października 2003 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 264 poz. 2633
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych
  Więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • Adres publikacyjny: