Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, warunków i trybu dokonywania wpisów w Rejestrze oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, warunków i trybu dokonywania wpisów w Rejestrze oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2001 nr 72 poz. 753
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, warunków i trybu dokonywania wpisów w Rejestrze oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru
Data ogłoszenia:2001-07-13
Data wejscia w życie:2001-07-28

753

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 20 czerwca 2001 r.

w sprawie zasad i trybu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, warunków i trybu dokonywania wpisów w Rejestrze oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru.

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Państwowy Rejestr Muzeów, zwany dalej „Rejestrem”, prowadzi się dla muzeów spełniających warunki określone w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, zwanej dalej „ustawą”.

2. Podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, występuje do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o wpisanie muzeum do Rejestru z własnej inicjatywy, na wniosek dyrektora muzeum lub na wniosek kolegium doradczego działającego w muzeum.

3. Rejestr zawiera następujące rubryki:

1) rubryka pierwsza - numer rejestru,

2) rubryka druga - data wpisu,

3) rubryka trzecia - nazwa i adres muzeum,

4) rubryka czwarta - nazwa podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, i jego adres,

5) rubryka piąta - akt o utworzeniu muzeum,

6) rubryka szósta - akt o nadaniu statutu,

7) rubryka siódma - adnotacja o zmianach.

4. Dla każdego muzeum prowadzi się oddzielnie akta rejestrowe, obejmujące dokumenty, które stanowią podstawę wpisu do Rejestru, oraz dokumenty, na podstawie, których dokonuje się zmian w Rejestrze.

§ 2. Podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, ubiegający się o wpis muzeum do Rejestru, składa wniosek, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia. Do wniosku dołącza się dokumenty mające stanowić podstawę wpisu, a w szczególności: akt o utworzeniu muzeum, statut i regulamin organizacyjny.

§ 3. 1. Wniosek o wpisanie muzeum do Rejestru opiniuje komisja kwalifikacyjna.

2. Członków komisji kwalifikacyjnej składającej się z dziewięciu osób oraz jej przewodniczącego powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego spośród wybitnych specjalistów z zakresu muzealnictwa i nauk pokrewnych.

3. Obsługę kancelaryjno-biurową komisji kwalifikacyjnej prowadzi urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 4. 1. Po uzyskaniu opinii komisji kwalifikacyjnej minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydaje decyzję o wpisie do Rejestru lub o odmowie wpisu.

2. Wraz z wpisaniem do Rejestru muzeum uzyskuje numer rejestracyjny, który podaje w dokumentach urzędowych i publikacjach.

3. W uzasadnionym przypadku minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na wniosek komisji kwalifikacyjnej, może wydać decyzję o warunkowym wpisie do Rejestru.

4. Niespełnienie warunków powoduje wygaśnięcie decyzji, o której mowa w ust. 3.

5. Wygaśnięcie decyzji, o której mowa w ust. 3, stwierdza minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 5. 1. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że muzeum nie wypełnia zadań przewidzianych w ustawie i statucie muzeum, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może zażądać od podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, aby ponownie złożył dokumenty wymienione w § 2, a następnie poddać muzeum kontroli komisji kwalifikacyjnej.

2. Za okoliczności uzasadniające przypuszczenie, że muzeum nie wypełnia zadań przewidzianych w ustawie i statucie, oraz dające podstawę do zarządzenia kontroli uważa się w szczególności uzyskanie informacji o:

1) przestępstwie popełnionym w muzeum,

2) redukcji zatrudnienia w muzeum powyżej 10%,

3) zmniejszeniu środków finansowych na utrzymanie i rozwój muzeum,

4) naruszeniu obowiązujących przepisów prawa lub statutu.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: K. M. Ujazdowski

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 czerwca 2001 r. (poz. 753)

Załącznik 1