Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Więziennictwo, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 7/9
Kodeksy - więziennictwo
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 17 poz. 164
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 15 poz. 145
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania funkcjonariuszom Służby Więziennej nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 14 poz. 137
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 8 poz. 80
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 1 poz. 6
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie równorzędności stopni wojskowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa oraz uzyskanych w Państwowej Straży Pożarnej ze stopniami funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 84 poz. 922
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2001
  nr 32 poz. 383
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przejęcia danych osobowych przez Krajowy Rejestr Karny lub likwidacji danych osobowych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Skazanych i Centralnym Rejestrze Nieletnich
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 98 poz. 1065
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 70 poz. 826
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Służby Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 50 poz. 584
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa, łącznego powierzania mienia tym funkcjonariuszom oraz szczegółowych warunków wspólnej odpowiedzialności za szkodę w mieniu tak powierzonym
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 43 poz. 490
  Protokół Dodatkowy do Konwencji o przekazywaniu osób skazanych, sporządzony w Strasburgu dnia 18 grudnia 1997 r.
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 29 poz. 369
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 111 poz. 1309
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 82 poz. 927
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1999 r. w sprawie zasad wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 53 poz. 548
  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa
  Więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Adres publikacyjny: