Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2000 nr 29 poz. 369
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych
Data ogłoszenia:2000-04-18
Data wejscia w życie:2000-05-03

369

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 marca 2000 r.

w sprawie zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach diagnostycznych.

Na podstawie art. 83 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa zasady organizacji i warunki badań psychologicznych i psychiatrycznych, zwanych dalej „badaniami”, przeprowadzanych w ośrodkach diagnostycznych, zwanych dalej „ośrodkami”, powołanych w zakładach karnych i aresztach śledczych, na podstawie odrębnych przepisów.

2. Ośrodek organizuje się w wydzielonej części zakładu karnego lub aresztu śledczego.

3. W ośrodku powinny znajdować się, co najmniej następujące pomieszczenia:

1) cele mieszkalne dla skazanych objętych badaniami,

2) pokoje dla personelu,

3) pomieszczenia do prowadzenia zajęć kulturalno-oświatowych, sportowych i wychowania fizycznego.

4. Wobec skazanych przebywających w ośrodku, w sprawach nie uregulowanych rozporządzeniem, mają zastosowanie przepisy regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności, w szczególności dotyczące zasad rozmieszczania.

§ 2. 1. Dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego, zwany dalej „dyrektorem zakładu”, kieruje skazanego na badania w ośrodku na pisemny i uzasadniony wniosek psychologa, wychowawcy lub psychiatry wraz z załączoną pisemną zgodą skazanego.

2. Dyrektor zakładu występuje z wnioskiem do sędziego penitencjarnego o zarządzenie przeprowadzenia badań w przypadku braku zgody skazanego na poddanie się badaniom.

3. Termin rozpoczęcia badań wyznacza kierownik ośrodka niezwłocznie po otrzymaniu skierowania na badania oraz zawiadamia o tym dyrektora zakładu kierującego na badania lub sąd, który zarządził przeprowadzenie badań.

4. Badania w ośrodku nie powinny trwać dłużej niż 2 tygodnie.

5. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek prowadzącego badania, kierownik ośrodka przedłuża badania na czas niezbędny dla ich przeprowadzenia, o czym powiadamia sędziego penitencjarnego, jeżeli zachodzą przesłanki określone w ust. 2.

§ 3. 1. Dobór metod badań i zakres ich stosowania ustalają odpowiednio psycholog lub lekarz psychiatra zatrudnieni w ośrodku.

2. Na podstawie przeprowadzonych badań psycholog wydaje orzeczenie psychologiczno-penitencjarne, a lekarz psychiatra - opinię psychiatryczną.

3. Na podstawie wyników badań dokonuje się weryfikacji decyzji klasyfikacyjnej, o której mowa w art. 82 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego.

§ 4. 1. Orzeczenie psychologiczno-penitencjarne powinno zawierać w szczególności:

1) dane osobowe skazanego,

2) wyjaśnienie procesu wykolejenia społecznego skazanego oraz stopnia jego demoralizacji i podatności na oddziaływania,

3) psychologiczną charakterystykę aktualnego stanu psychicznego skazanego oraz jego stosunku do popełnionego przestępstwa, a także do zadań i obowiązków wiążących się z wykonywaniem kary,

4) ustalenie ewentualnej potrzeby oddziaływania specjalistycznego i skierowania skazanego do odbywania kary w systemie terapeutycznym,

5) wskazania w zakresie klasyfikacji, nauczania, zatrudnienia oraz zalecenia dotyczące potrzeby uwzględnienia psychologicznych i socjologicznych mechanizmów zachowania skazanego przy stosowaniu zindywidualizowanych oddziaływań,

6) okres przeprowadzenia badania oraz zastosowane metody badań psychologicznych,

7) imię i nazwisko oraz tytuł zawodowy i stanowisko służbowe psychologa przeprowadzającego badanie.

2. Orzeczenie wydaje się w dwóch egzemplarzach, na formularzu orzeczenia psychologiczno-penitencjarnego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Oryginał orzeczenia dołącza się do akt osobowych skazanego.

§ 5. 1. Opinia psychiatryczna powinna zawierać w szczególności:

1) dane osobowe skazanego,

2) ocenę stanu zdrowia psychicznego,

3) rozpoznanie psychiatryczne stanu zdrowia psychicznego skazanego, sformułowane w języku polskim,

4) zalecenia w zakresie dalszej opieki psychiatrycznej nad skazanym, w szczególności odnoszące się do potrzeby zapewnienia psychiatrycznego leczenia szpitalnego, leczenia i rehabilitacji w związku ze stwierdzeniem uzależnienia od alkoholu albo środków odurzających lub psychotropowych, zatrudnienia w warunkach pracy chronionej oraz skierowania do odbywania kary w systemie terapeutycznym,

5) imię i nazwisko oraz tytuł zawodowy i stanowisko służbowe lekarza psychiatry przeprowadzającego badanie.

2. Opinię psychiatryczną wydaje się w dwóch egzemplarzach na formularzu świadectwa lekarskiego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. Oryginał opinii załącza się do dokumentacji medycznej skazanego.

§ 6. 1. Wyniki badań wraz z kopiami orzeczeń psychologiczno-penitencjarnych oraz opinii psychiatrycznych stanowią dokumentację ośrodka.

2. W skład dokumentacji, o której mowa w ust. 1, wchodzi ponadto ewidencja skazanych skierowanych na badania i objętych badaniami, zawierająca imię i nazwisko skazanego, imię ojca, datę przyjęcia do ośrodka oraz termin rozpoczęcia i zakończenia badań.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. (poz. 369)

Załącznik 1

Załącznik 2