Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przejęcia danych osobowych przez Krajowy Rejestr Karny lub likwidacji danych osobowych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Skazanych i Centralnym Rejestrze Nieletnich
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przejęcia danych osobowych przez Krajowy Rejestr Karny lub likwidacji danych osobowych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Skazanych i Centralnym Rejestrze Nieletnich
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2001 nr 32 poz. 383
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przejęcia danych osobowych przez Krajowy Rejestr Karny lub likwidacji danych osobowych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Skazanych i Centralnym Rejestrze Nieletnich
Data ogłoszenia:2001-04-13
Data wejscia w życie:2001-06-22

383

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 27 marca 2001 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przejęcia danych osobowych przez Krajowy Rejestr Karny lub likwidacji danych osobowych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Skazanych i Centralnym Rejestrze Nieletnich.

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zasoby danych osobowych oraz informacji zgromadzonych w kartotekach i systemie informatycznym Centralnego Rejestru Skazanych na podstawie rozporządzenia Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 1993 r. w sprawie prowadzenia rejestru osób prawomocnie skazanych, udzielania informacji z rejestru oraz trybu zbierania danych w postępowaniu karnym dotyczących tych osób (Dz. U. Nr 82, poz. 388) podlegają przejęciu przez Krajowy Rejestr Karny, z wyłączeniem teczek informacyjnych recydywistów i prawomocnych wyroków sądów państw obcych niewykonywanych w Rzeczypospolitej Polskiej, którymi orzeczono wobec obywateli polskich karę pozbawienia wolności powyżej 6 miesięcy.

2. Zasoby danych osobowych oraz informacji, które nie podlegają przejęciu przez Krajowy Rejestr Karny, likwiduje się poprzez ich zniszczenie na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 155, poz. 1016 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 546 i Nr 120, poz. 1268).

§ 2.1. Zasoby danych osobowych oraz informacji zgromadzonych w kartotekach i systemie informatycznym Centralnego Rejestru Nieletnich na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 1996 r. w sprawie zasad gromadzenia danych dotyczących środków wychowawczych i poprawczych stosowanych wobec nieletnich oraz sposobu udzielania informacji sądom i prokuraturom o tych środkach (Dz. U. Nr 107, poz. 509) podlegają przejęciu przez Krajowy Rejestr Karny.

2. Zasoby informacji zgromadzone w systemie informatycznym zawierające dane statystyczne podlegają likwidacji poprzez ich usunięcie ze zbioru informatycznego.

§ 3. Przejęcie danych, o których mowa w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1, następuje na podstawie protokołów sporządzonych przez powołaną do tego komisję, zatwierdzonych przez dyrektora Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2001 r.

Minister Sprawiedliwości: w z. W. Jasiński