Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Więziennictwo, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 2/9
Kodeksy - więziennictwo
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 239 poz. 1738
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w przedmiocie leczenia lub rehabilitacji osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 181 poz. 1333
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących osoby skazanego, przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 165 poz. 1177
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2006
  nr 65 poz. 459
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 249 poz. 2104
  Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 233 poz. 1986
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2005 r. w sprawie wymagań w zakresie zdolności fizycznej i psychicznej do Służby Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 140 poz. 1178
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie programu i czasu trwania nauki w szkołach Służby Więziennej, trybu składania egzaminów na oficera, chorążego i podoficera oraz sposobów doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 123 poz. 1033
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 86 poz. 734
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2005
  nr 60 poz. 529
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 240 poz. 2413
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2004 r. w sprawie organu właściwego w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 56 poz. 544
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 27 poz. 242
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 15 poz. 142
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2004
  nr 8 poz. 67
  Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
  Więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Adres publikacyjny: