Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Więziennictwo, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 6/9
Kodeksy - więziennictwo
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 233 poz. 1963
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie nagród jubileuszowych funkcjonariuszy Służby Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 207 poz. 1761
  Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 205 poz. 1737
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu spraw osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz właściwości przełożonych w tych sprawach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 180 poz. 1507
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2002 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 169 poz. 1390
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 167 poz. 1377
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002 r. w sprawie okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 163 poz. 1347
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2002 r. w sprawie norm i zasad przydzielania umundurowania i wyposażenia specjalnego funkcjonariuszom Służby Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 156 poz. 1303
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2002 r. w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 155 poz. 1297
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2002 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wobec osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 99 poz. 897
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych Służby Więziennej, opłat dodatkowych oraz zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 91 poz. 812
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu praw i obowiązków podmiotów sprawujących dozór, zasad i trybu wykonywania dozoru oraz trybu wyznaczania przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje swoich przedstawicieli do sprawowania dozoru
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 75 poz. 690
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 67 poz. 617
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 55 poz. 490
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2002
  nr 37 poz. 347
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej
  Więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Adres publikacyjny: