Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Nieruchomości
numer data wpisu postanowienie branża
4897 2013-06-14 XVII AmC 2694/12
"W przypadku gdy Zamawiający przeprowadzi transakcję z pominięciem Zleceniobiorcy z klientem skojarzonym przez Zleceniobiorcę, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty prowizji w wysokości wskazanej w §4 ust.3. W takim...
Nieruchomości
4833 2013-06-07 XVII AmC 72/11
"W przypadku zwłoki w zakończeniu budowy w stosunku do przewidywanego terminu strona sprzedająca zobowiązana będzie do zapłaty stronie kupującej kary umownej w wysokości 0,025% kwot wpłaconych zgodnie z harmonogramem przez...
Nieruchomości
4573 2013-04-30 XVII AmC 4705/12
"W przypadku uzgodnienia warunków sprzedaży (...) wycofanie się z tych uzgodnień przez Sprzedającego powoduje obowiązek zwrotu Agencji wszystkich kosztów związanych z czynnościami podjętymi w celu realizacji transakcji w...
Nieruchomości
4572 2013-04-30 XVII AmC 4704/12
"W przypadku rozwiązania umowy Zlecający zobowiązany jest nadal zapłacić wynagrodzenie Agencji, jeżeli dokonał transakcji z klientem wskazanym przez Agencję w czasie trwania umowy"
Nieruchomości
4571 2013-04-30 XVII AmC 4703/12
"W przypadku naruszenia postanowień pkt 4c Zlecający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Agencji kary umownej w wysokości 2% wartości nieruchomości wskazanej w umowie"
Nieruchomości
4563 2013-04-25 XVII AmC 3876/10
"§ 12 Prawa i obowiązki Kupujących wynikające z niniejszych Umów mogą zostać przeniesione na osobę trzecią ("Nowy Kupujący") wyłącznie na podstawie umowy cesji, której stronami będą Kupujący, Spółka i Nowy Kupujący. Strony...
Nieruchomości
4562 2013-04-25 XVII AmC 3876/10
"§ 10 - Kupujący zobowiązują się, że wszelkie oświadczenia objęte § 7 i § 8 tego aktu notarialnego zostaną przez nich złożone w Umowie Przyrzeczonej odpowiednio w odniesieniu do Lokalu, jak również, że w odniesieniu do Lokalu w...
Nieruchomości
4561 2013-04-25 XVII AmC 3876/10
"§ 9 ust. 1 - Kupujący oświadczają nadto, że w ramach wszelkich udzielonych tymże aktem pełnomocnictw - stosownie do treści art. 108 Kodeksu Cywilnego - pełnomocnik może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w ich...
Nieruchomości
4560 2013-04-25 XVII AmC 3876/10
"§ 8 ust. 4 - Kupujący na wypadek zawarcia Umowy Sprzedaży przez Spółkę działającą w charakterze pełnomocnika Kupujących lub przez dalszego pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w tym zakresie przez Spółkę (i...
Nieruchomości
4559 2013-04-25 XVII AmC 3876/10
"§ 8 ust. 2 - Kupujący na wypadek zawarcia Umowy Sprzedaży przez Spółkę działającą w charakterze pełnomocnika Kupujących lub przez dalszego pelnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w tym zakresie przez Spółkę (i pod...
Nieruchomości
4558 2013-04-25 XVII AmC 3876/10
"§ 8 ust. 1 - Kupujący wyrażają zgodę na: 1.1 kontynuowanie przez Spółkę na Nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr WA2M/00373536/2 Inwestycji, prowadzonej na podstawie ostatecznych decyzji oraz zobowiązują się nie...
Nieruchomości
4557 2013-04-25 XVII AmC 3876/10
"§ 7 ust. 3 - Kupujący oświadczają, że w wypadku takich zmian udziału w Nieruchomości Wspólnej pokryją koszty sądowe związane z ujawnieniem nowej wysokości udziałów w księgach wieczystych. Ponadto Kupujący zobowiązują się,...
Nieruchomości
4556 2013-04-25 XVII AmC 3876/10
"§ 7 ust.2 - Kupujący na wypadek zawarcia Umowy Sprzedaży przez Spółkę działającą w charakterze pełnomocnika Kupujących lub przez dalszego pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w tym zakresie przez Spółkę (i pod...
Nieruchomości
4555 2013-04-25 XVII AmC 3876/10
"§ 7 ust. 1 - Kupujący na wypadek zawarcia Umowy Sprzedaży przez Spółkę działającą w charakterze pełnomocnika Kupujących lub przez dalszego pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w tym zakresie przez Spółkę (i pod...
Nieruchomości
4554 2013-04-25 XVII AmC 3876/10
"§ 6 ust. 4 - Kupujący oświadczają, że wyrażają zgodę na przyjęty umową zawartą pomiedzy Spółką a Wspólnotą Mieszkaniową z dnia siedemnastego grudnia dwa tysiące siódmego roku (17.12.2007) sposób administrowania Garażem i...
Nieruchomości
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: