Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Nieruchomości
numer data wpisu postanowienie branża
5766 2014-08-14 XVII AmC 35144/13
"... (właściciel) nie jest uprawniony do przyjmowania osób trzecich (wstępnych, zstępnych, powinowatych, osób bliskich i obcych) jako mieszkańców (także użytkowników lub najemców) w nieruchomości (lub jej części), bez...
Nieruchomości
5765 2014-08-14 XVII AmC 35144/13
"Obowiązek terminowego przekazywania Funduszowi wszelkich niezbędnych informacji związanych z prawidłowym wykonywaniem prawa własności Nieruchomości, takich jak w szczególności zawiadomienia o zebraniach właścicieli wspólnoty...
Nieruchomości
5730 2014-07-23 XVII AmC 6250/12
"W przypadku rezygnacji ze sprzedaży zgłoszonego Obiektu i rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego, Firmie będzie przysługiwać częściowe wynagrodzenie w kwocie stanowiącej...% ceny wywoławczej określonej w § 4 (...)"
Nieruchomości
5678 2014-05-21 XVII AmC 8087/12
"Jednocześnie Zleceniodawca przyjmuje na siebie zobowiązanie do zapłaty ustalonej wyżej prowizji w przypadku sprzedaży nieruchomości (...) w terminie do sześciu miesięcy od dnia rozwiązania umowy"
Nieruchomości
5675 2014-05-21 XVII AmC 6349/12
"W przypadku zawarcia przez Zamawiającego jakiejkolwiek umowy w przedmiocie korzystania z Nieruchomości lub jakiejkolwiek innej Umowy, której zawarcie uniemożliwiałoby zbycie Nieruchomości Pośrednik będzie uprawniony do żądania...
Nieruchomości
5674 2014-05-20 XVII AmC 6348/12
"Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Pośrednika o wszelkich faktach świadczących o zainteresowaniu kupnem Nieruchomości ze strony jakichkolwiek osób, a w szczególności o wszelkich ofertach i zaproszeniach...
Nieruchomości
5673 2014-05-20 XVII AmC 6347/12
"Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać w czasie trwania niniejszej umowy żadnych zleceń w zakresie objętym jej przedmiotem jakiemukolwiek innemu podmiotowi, w szczególności - innemu biuru pośrednictwa w obrocie...
Nieruchomości
5667 2014-05-20 XVII AmC 8089/12
"zleca pośrednictwo (...) za prowizję w wysokości 2,9% wartości nieruchomości (...) powiększoną o 23% podatku VAT"
Nieruchomości
5593 2014-03-25 XVII AmC 12070/12
"W sytuacji zgłoszenia niniejszej nieruchomości do obrotu w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, jeśli ta osoba nie zapłaci w terminie należnego wynagrodzenia za usługę pośrednictwa Zamawiający zobowiązuje się zapłacić to...
Nieruchomości
5588 2014-03-18 XVII AmC 9003/12
"Zamawiający zobowiązuje się również do zapłaty na rzecz Pośrednika prowizji określonej w ust. 1 powyżej, w przypadku sprzedaży nieruchomości wskazanej w par. 1 ust. 2 umowy jakiemukolwiek kontrahentowi w okresie 6 miesięcy od...
Nieruchomości
5546 2014-02-13 XVII AmC 3753/11
"W przypadku zawarcia z pominięciem Pośrednika umowy sprzedaży albo umowy przedwstępnej sprzedaży albo umowy najmu Nieruchomości pomiędzy Klientem, a zbywcą Nieruchomości przedstawionym Klientowi przez Pośrednika, zarówno w...
Nieruchomości
5545 2014-02-13 XVII AmC 3753/11
"W przypadku niewykonania/niedotrzymania przez klienta obowiązku określonego w ust. 1 powyżej, Pośrednik zastrzega sobie prawo do pobrania kary umownej w wysokości 2.000 złotych"(§ 6 ust. 3 umowy)
Nieruchomości
5458 2013-11-27 XVII AmC 8842/12
"Prowizja, o której mowa w § 2 należna Pośrednikowi także wówczas, gdy Pośrednik skierował do Zamawiającego klienta, z którym następnie Zamawiający zawarł umowę bez udziału Pośrednika lub nabyli ją przedstawiciele rodzin,...
Nieruchomości
5440 2013-11-14 XVII AmC 357/11
"Strony ustalają, że indywidualne ustalenia stron zawarte w umowie są jednoznaczne i zrozumiałe dla strony kupującej oraz, że propozycje strony sprzedającej zostały przyjęte bez uwag bądź zmienione w trybie negocjacji przez...
Nieruchomości
5439 2013-11-14 XVII AmC 357/11
"Cena lokalu mieszkalnego wraz z komórką lokatorską oraz miejsca postojowego nie obejmuje podatku VAT, który będzie doliczony według obowiązujących przepisów, a także nie uwzględnia wpływu ratalnej zapłaty za lokal mieszkalny...
Nieruchomości
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: