Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Nieruchomości
numer data wpisu postanowienie branża
4553 2013-04-25 XVII AmC 3876/10
"§ 6 ust. 3 - Jednocześnie Kupujący oświadczają, iż w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej stosownie do treści art. 101 Kodeksu Cywilnego, pod warunkiem zaistnienia następujących przyczyn: zapłaty całej Ceny,...
Nieruchomości
4552 2013-04-25 XVII AmC 3876/10
"§ 6 ust. 2 - Kupujący udzielają Spółce pełnomocnictwa, pod warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży, do zawarcia w ich imieniu umowy o podział do korzystania z Garażu, przy czym w ramach powyższego umocowania Spółka będzie...
Nieruchomości
4551 2013-04-25 XVII AmC 3876/10
"§ 6 ust. 1 - Kupujący udzielają Spółce pełnomocnictwa, do zawarcia w Ich imieniu umowy Sprzedaży, za cenę i na warunkach określonych w niniejszym akcie"
Nieruchomości
4550 2013-04-25 XVII AmC 3876/10
"§ 5 ust. 22 - Kupujący zobowiązują się opłacać zaliczki na poczet kosztów opisanych powyżej w terminie do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca z góry, poczynając od Dnia Odbioru Przedmiotów Umów. Spółka ma także prawo...
Nieruchomości
4549 2013-04-25 XVII AmC 3876/10
"§ 5 ust. 20 - Kupujący zobowiązują się od Dnia Odbioru Przedmiotów Umów w tym od wydania zastępczego w przypadku wskazanym powyżej, do ponoszenia kosztów zarządu Nieruchomością Wspólną, przypadającą na części wspólne Budynku,...
Nieruchomości
4548 2013-04-25 XVII AmC 3876/10
"§ 5 ust. 8 - Kupujący upoważniają Spółkę do dokonania takich zmian w zakresie Budynku, jakie wynikać będą z przepisów prawa lub uwarunkowań technicznych, a których wprowadzenie może zostać nakazane przez organy administracji...
Nieruchomości
4547 2013-04-25 XVII AmC 3876/10
"§ 5 ust. 3 - Opóźnienia w budowie powstałe z przyczyn wskazanych powyżej nie dają podstawy do powstania po stronie Spółki odpowiedzialności odszkodowawczej"
Nieruchomości
4546 2013-04-25 XVII AmC 3876/10
"§ 5 ust. 2 Strony zgodnie ustalają, iż termin zakończenia budowy Budynku wskazany w ust. 1 może ulec opóźnieniu z następujących przyczyn potwierdzonych wpisem do dziennika budowy: (i) zdarzeń mających charakter siły wyższej (w...
Nieruchomości
4545 2013-04-25 XVII AmC 3876/10
"§ 5 ust. 1 (...) Kupujący oświadczają, że akceptują, iż zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego projekt Budynku i jego otoczenia może podlegać korektom"
Nieruchomości
4465 2013-04-10 XVII AmC 5409/11
"HK ZUH PARTNER sp. z o.o. zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w trakcie realizacji imprezy, jeżeli Uczestnik utrudnia sprawne przeprowadzenie realizacji programu. Wszelkie koszty powstałe w tej...
Nieruchomości
4358 2013-03-15 XVII AmC 324/12
"W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności przez stronę zobowiązaną do kupna określonych w niniejszej umowie większej, niż 30 (trzydzieści dni), strona zobowiązana do sprzedaży zachowując prawo do odstąpienia od umowy oraz do...
Nieruchomości
4357 2013-03-15 XVII AmC 324/12
"Strony ustalają, iż termin na usunięcie wad podany w protokole nie może być dłuższy, niż (...) b) 90 (dziewięćdziesiąt) dni od przeprowadzenia oględzin i sporządzania protokołu - w przypadkach gdy usunięcie wad nie będzie...
Nieruchomości
4356 2013-03-15 XVII AmC 324/12
"Termin zawarcia umowy przyrzeczonej, o którym mowa w ust. 1 może również ulec przesunięciu, lecz nie dłużej niż o 100 (sto) dni w przypadku: opóźnienia płatności wymaganych niniejszą umową przez stronę zobowiązaną do kupna,...
Nieruchomości
4349 2013-03-15 XVII AmC 2702/12
"Obowiązek zapłaty przez Klienta kary umownej o której mowa w ust. 1 powstanie również w sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania niniejszej umowy lub po jego zakończeniu zgodnie z § 11 pkt 1 dojdzie do zawarcia umowy między...
Nieruchomości
4347 2013-03-15 XVII AmC 2296/12
"W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży z powodów niezależnych od agencji zamawiający zobowiązuje się zapłacić agencji 50 % ustalonego wynagrodzenia"(§ 4 ust. 4 zd. 3 )"
Nieruchomości
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  • Adres publikacyjny: