Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Nieruchomości
numer data wpisu postanowienie branża
5148 2013-08-07 XVII AmC 2701/12
"Powyższa kwota może ulec zmianie odpowiednio do uzyskanej ceny sprzedaży nieruchomości"
Nieruchomości
5147 2013-08-07 XVII AmC 2700/12
"W przypadku zawarcia z pominięciem Pośrednika umowy między Klientem, a nabywcą nieruchomości przedstawionym Klientowi przez Pośrednika, zarówno w czasie obowiązywania niniejszej umowy jak i po jej zakończeniu, klient...
Nieruchomości
5128 2013-08-05 XVII AmC 1037/09
"Strony oświadczają, że wobec zawarcia niniejszej umowy nie zgłaszają wobec siebie żadnych roszczeń finansowych oraz że umowa niniejsza wyczerpuje całość roszczeń związanych z ustanowieniem odrębnej własności lokalu...
Nieruchomości
5124 2013-08-05 XVII AmC 3105/12
"Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Przedsiębiorcy prowizję w przypadku sprzedaży oferowanego przedmiotu osobie, która bezpośrednio lub pośrednio skojarzona została z Zamawiającym przez Przedsiębiorcę, a także gdy Zamawiający...
Nieruchomości
5021 2013-07-01 XVII AmC 3201/12
"Zawarcie przez Klienta umowy sprzedaży z Kupującym wskazanym przez Pośrednika na wyżej wymieniony przedmiot umowy w okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej rozwiązaniu uważa się za wykonanie umowy i upoważnia...
Nieruchomości
4997 2013-06-25 XVII AmC 1115/12
"Pośrednik jest uprawniony także do udostępniania i przetwarzania danych osobowych Zamawiającego również w ramach sieci teleinformatycznej podmiotom, którym informacje te są niezbędne w celu sfinalizowania transakcji obrotu...
Nieruchomości
4996 2013-06-25 XVII AmC 1100/12
"Sprzedający zapłaci Nabywcy karę umowną za zwłokę w zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży wobec terminu określonego w § 2 ust. 1 (z zastrzeżeniem poniższego ust. 2), w wysokości równej odsetkom ustawowym od dokonanych przez...
Nieruchomości
4995 2013-06-25 XVII AmC 1099/12
"Strony zgodnie ustalają, że w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie stawek podatku od towarów i usług w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, cena określona w §2 może ulec zmianie...
Nieruchomości
4989 2013-06-20 XVII AmC 9855/12
"Pośrednik zachowuje prawo w całości do wynagrodzenia także w przypadku, gdy Zamawiający po rozwiązaniu niniejszej umowy zawarł umowę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości bez udziału pośrednika ale z osobą przez tego...
Nieruchomości
4969 2013-06-18 XVII AmC 669/12
"W przypadku zawarcia z pominięciem Pośrednika umowy między Klientem, a nabywcą Nieruchomości przedstawionym Klientowi przez Pośrednika, zarówno w czasie obowiązywania niniejszej Umowy jak i po jego zakończeniu, Klient...
Nieruchomości
4968 2013-06-18 XVII AmC 668/12
"Klient zobowiązany jest do zapłaty prowizji w wysokości wskazanej w §3 w każdym przypadku sprzedaży nieruchomości osobie wskazanej przez Pośrednika w okresie trwania lub w okresie 3 lat po wygaśnięciu niniejszej umowy"
Nieruchomości
4967 2013-06-18 XVII AmC 667/12
"Za wykonanie czynności o których mowa w § 1 i 2, Klient zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi na zasadach określonych w § 4 wynagrodzenia w wysokości 2,7 % ceny sprzedaży nieruchomości wyrażonej w umowie sprzedaży,...
Nieruchomości
4917 2013-06-17 XVII AmC 3761/12
"Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Izbie Nieruchomości w Warszawie stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie...
Nieruchomości
4899 2013-06-14 XVII AmC 2696/12
"Strony zobowiązują się do informowania o każdej zmianie adresu pod rygorem uznania doręczenia na ostatnio wskazany adres za skuteczne"
Nieruchomości
4898 2013-06-14 XVII AmC 2695/12
"Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenia, o którym mowa w §4, również w przypadku gdy w okresie jednego roku od daty wygaśnięcia niniejszej umowy kupi...
Nieruchomości
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: