Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Nieruchomości
numer data wpisu postanowienie branża
3885 2012-10-29 XVII AmC 3193/12
"Do Wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującą stawką"
Nieruchomości
3884 2012-10-29 XVII AmC 3192/12
"Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wynagrodzenia jeżeli umowa, o której mowa powyżej zostanie zawarta w okresie 12 miesięcy od daty przedstawienia Klienta Zamawiającemu"
Nieruchomości
3883 2012-10-29 XVII AmC 3191/12
"Jeśli niniejsza Umowa jest oznaczona jako umowa "na wyłączność"w polu "Warunki Umowy"na odwrotnej stronie, wówczas Zamawiający zapewnia, że w każdym przypadku, jeżeli jakakolwiek osoba fizyczna lub prawna podpisze umowę...
Nieruchomości
3882 2012-10-29 XVII AmC 3190/12
"Jakiekolwiek spory powstałe w związku z niniejszą Umową powinny być rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku ich niepowodzenia przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby "Poprawski""
Nieruchomości
3803 2012-10-10 XVII AmC 3796/10
"SEMEKO przysługuje wydłużenie terminu w następujących przypadkach [...] zaistnienia czynników leżących po stronie osób trzecich takich jak (decyzje administracyjne, siła wyższa itd.)"
Nieruchomości
3802 2012-10-10 XVII AmC 3794/10
"Strony zgodnie oświadczają, że przelew przez Klienta jakiejkolwiek jego wierzytelności, wynikającej lub mogącej powstać z niniejszej umowy, nie może nastąpić bez pisemnej zgody SEMEKO, zastrzeżonej pod rygorem nieważności"
Nieruchomości
3801 2012-10-10 XVII AmC 3793/10
"SEMEKO przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z winy Klienta w wypadku powstania 14 dniowego opóźnienia w płatnościach [...]."
Nieruchomości
3800 2012-10-10 XVII AmC 3791/10
"[...] łączna powierzchnia użytkowa tego lokalu po jego wybudowaniu (ostateczna) może się zwiększyć lub zmniejszyć, nie więcej jednak niż o 5 (pięć) procent [...]"
Nieruchomości
3760 2012-10-01 XVII AmC 2863/11
"Strony ustalają, że zawiadomienia wysłane na adres Kupującego podane w niniejszej umowie są skutecznie doręczone"
Nieruchomości
3759 2012-10-01 XVII AmC 3792/10
"W przypadku zmiany obowiązującej stopy podatkowej VAT na sprzedaż lokali mieszkalnych cena lokalu ulegnie zmianie o wartość należnego podatku VAT [...]."
Nieruchomości
3735 2012-09-14 XVII AmC 2986/11
"(...) W przypadku braku zawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu, na doręczone uznaje się pisma wysłane na ostatnio znany adres drugiej Strony, nawet jeśli pismo nie zostało odebrane"
Nieruchomości
3665 2012-08-30 XVII AmC 77/11
"Stronie zobowiązanej do kupna przysługuje prawo do odstąpienia od zakupu danego lokalu mieszkalnego w terminie do 3 dni po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu mieszkalnego w przypadku, gdyby powierzchnia...
Nieruchomości
3664 2012-08-30 XVII AmC 75/11
"Warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży konkretnego lokalu mieszkalnego jest wywiązanie się przez stronę zobowiązaną do kupna z wszelkich zobowiązań finansowych zgodnie z niniejszą umową, a w szczególności wpłacenie...
Nieruchomości
3663 2012-08-30 XVII AmC 74/11
"Strona zobowiązana do kupna nie będzie uzależniała odbioru lokalu mieszkalnego od ukończenia prac dotyczących zagospodarowania terenu wokół budynku"
Nieruchomości
3662 2012-08-30 XVII AmC 73/11
"Przedstawiciel Spółki wyjaśnia, że stawka podatku VAT w dniu zawarcia niniejszej umowy wynosi dla lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie do gruntu 7%, a dla lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - garażu, dla...
Nieruchomości
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  • Adres publikacyjny: