Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Nieruchomości
numer data wpisu postanowienie branża
4335 2013-03-14 XVII AmC 11374/12
"Spółdzielnia zastrzega, że określony termin może ulec zmianie w przypadkach zaistnienia zdarzeń nieznanych w dacie podpisania umowy"
Nieruchomości
4298 2013-02-22 XVII AmC 600/12
"Strony zgodnie postanawiają, iż zawarcie umowy sprzedaży, a także umowy przedwstępnej lub innej umowy, o której mowa w § 5 ust. 4 Umowy przez Zleceniodawcę z Kontrahentem, jak również osobą będącą małżonkiem, krewnym lub...
Nieruchomości
4297 2013-02-22 XVII AmC 600/12
"W przypadku naruszenia przez Zleceniodawcę zakazu, wynikającego z przyznanej Pośrednikowi wyłączności, Pośrednik będzie upoważniony do domagania się od Zleceniodawcy zapłaty kary umownej w wysokości wynagrodzenia określonego w...
Nieruchomości
4296 2013-02-22 XVII AmC 600/12
"Zawarcie umowy sprzedaży, umowy przedwstępnej lub innej umowy, o której mowa w ust. 4 Umowy przez Zleceniodawcę z Kontrahentem wskazanym przez Pośrednika lub Podmiotem związanym z Kontrahentem w okresie do 12 miesięcy po...
Nieruchomości
4295 2013-02-22 XVII AmC 600/12
"Wyłączność ma takie znaczenie, że Zleceniodawca nie może zawrzeć umowy o pośrednictwo w sprzedaży Nieruchomości z innym podmiotem jak również nie może bezpośrednio, sam lub przy pomocy innych podmiotów, wykonywać w odniesieniu...
Nieruchomości
4282 2013-02-22 XVII AmC 377/12
"W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zakupu mieszkania wraz z ewentualnym miejscem parkingowym i składnikami określonymi w § 2 ust. 1 n/n umowy, Sprzedający zwróci wpłacone przez Kupującego kwoty złotowe, po potrąceniu...
Nieruchomości
4281 2013-02-22 XVII AmC 381/12
"Jeżeli po dokonaniu ostatecznych obmiarów powierzchnia mieszkania ulegnie zmianie, Sprzedający powiadomi Kupującego o wysokości i terminie dokonania wpłaty lub wypłaty kwot wynikających z faktycznej powierzchni mieszkania"
Nieruchomości
4280 2013-02-22 XVII AmC 380/12
"Niestawienie się Kupującego do dokonania odbioru jakościowego w terminie oznaczonym w trybie ustalonym w ust. 3 upoważnia Sprzedającego do dokonania odbioru jednostronnego, którego wyniki wiążą obie strony umowy. Protokół...
Nieruchomości
4279 2013-02-22 XVII AmC 379/12
"Kupujący może przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na warunkach określonych przez Sprzedającego, po uzyskaniu jego zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności czynności...
Nieruchomości
4221 2013-02-01 XVII AmC 378/12
"W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od niniejszej umowy, Sprzedający zwróci w ciągu 60 dni od daty pisemnego potwierdzenia ww. odstąpienia wpłacone przez Kupującego kwoty w walucie polskiej powiększone o odstępne w...
Nieruchomości
4190 2013-01-17 XVII AmC 3943/12
"Rozwiązanie umowy nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w p. 3 niniejszej umowy"
Nieruchomości
4189 2013-01-17 XVII AmC 3943/12
"Umowa zostaje zrealizowana, a Pośrednik nabywa prawo do ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia w przypadku, gdy Zamawiający przekaże uzyskane od Pośrednika informacje osobom trzecim"
Nieruchomości
4149 2012-12-21 XVII AmC 2322/12
"Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikami Konskursu rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby organizatora"
Nieruchomości
4148 2012-12-21 VI ACa 199/12
"1. Zamawiający zobowiązuje się w przypadku nabycia ww. obiektu przez niego lub osobę, którą poinformował o ww. obiektach zapłacić pośrednikowi prowizję w wysokości 2,8% (dwa i osiem dziesiątych procenta) wynegocjowanej ceny...
Nieruchomości
4116 2012-12-11 XVII AmC 5976/11
"(...) nie będę rościł żadnych pretensji do biura Nieruchomości "ALIANS"s.c. za skutki poczynań nie uzgodnionych wcześniej z biurem Nieruchomości "ALIANS"s.c."
Nieruchomości
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  • Adres publikacyjny: