Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Nieruchomości
numer data wpisu postanowienie branża
5401 2013-10-28 XVII AmC 9022/12
"Rozwiązanie umowy jest bezskuteczne w stosunku do transakcji sprzedaży nieruchomości klientowi wskazanemu Zamawiającemu przez Millenium"
Nieruchomości
5366 2013-10-18 XVII AmC 9015/12
"Sprzedaż nieruchomości w okresie trwania umowy bez powiadomienia i z pominięciem Pośrednika, skutkuje karą umowną w wysokości podwójnego wynagrodzenia należnego Pośrednikowi, naliczonego od kwoty określonej w par. 6 tej umowy"
Nieruchomości
5365 2013-10-18 XVII AmC 9017/12
"W przypadku samodzielnego zawarcia umowy sprzedaży przez Zamawiającego, jego pełnomocnika lub osobę bliską z kontrahentem wskazanym przez Pośrednika, nawet po wygaśnięciu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Pośrednikowi pełne...
Nieruchomości
5329 2013-10-15 XVII AmC 3752/11
"Jeżeli Kupujący lub upoważniony przedstawiciel nie stawi się w wyznaczonym w § 6 terminie odbioru Sprzedający ma prawa dokonać odbioru Lokalu tak jakby Kupujący był przy odbiorze Lokalu"
Nieruchomości
5328 2013-10-15 XVII AmC 3752/11
"Z tym zastrzeżeniem, iż Kupujący nie będzie mógł odmówić podpisania protokołu odbioru z powodów braków lub usterek, które nie zostały ujęte w protokole podającym powody odmowy protokołu odbioru"
Nieruchomości
5327 2013-10-15 XVII AmC 3752/11
"Jeśli Sprzedający odstąpi od niniejszej umowy w trybie § 13 pkt 1 lub 2 Kupujący zapłaci na rzecz Sprzedającego karę umowną w wysokości 10% ceny, o której mowa w § 4 pkt 1"
Nieruchomości
5326 2013-10-15 XVII AmC 3752/11
"W przypadkach opisanych w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu Sprzedający zwróci Kupującemu wpłaconą kwotę, nie uwzględniając zapłaconych przez Kupującego odsetek, pomniejszoną zgodnie z § 15 pkt 1 w terminie, w którym znajdzie...
Nieruchomości
5325 2013-10-15 XVII AmC 270/11
"Strona kupująca oświadcza, że (...) nie będzie zaskarżała, składała zażaleń i odwoływała się od decyzji wydanych w toku w/w procesu inwestycyjnego, a także nie będzie podejmować żadnych czynności, które utrudniałyby...
Nieruchomości
5320 2013-10-15 XVII AmC 9754/12
"Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy podpisanej z Pośrednikiem na wyłączność przed podpisaniem umowy z osobą nie będącą klientem Pośrednika, po uprzedniej zapłacie Pośrednikowi kary umownej, której wysokość strony ustalają...
Nieruchomości
5319 2013-10-15 XVII AmC 9752/12
"W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy, pomimo przedstawienia mu przez pośrednika kontrahenta gotowego kupić nieruchomość opisaną w par. 2 niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Pośrednikowi...
Nieruchomości
5303 2013-10-04 XVII AmC 10972/12
"Zamawiający oświadcza, że w przypadku zawarcia przez niego umowy nabycia prawa opisanego w § 1 z osobą niewskazaną przez Pośrednika, zobowiązuje się w terminie 3 dni od daty jej zawarcia przedstawić akt notarialny nabycia...
Nieruchomości
5274 2013-09-17 XVII AmC 6586/12
"Zamawiający oświadcza, że powyższe warunki umowy były uzgodnione z nim indywidualnie oraz że jest uprawniony do zaciągnięcia niniejszych zobowiązań"
Nieruchomości
5273 2013-09-17 XVII AmC 6586/12
"W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony, stronom przysługuje wypowiedzenie niniejszej umowy za zgodą obu stron na piśmie w terminie 1 miesięcznym"
Nieruchomości
5272 2013-09-17 XVII AmC 6586/12
"Rozwiązanie umowy zawartej z klauzulą wyłączności jest możliwe w przypadku zaistnienia nowych okoliczności uniemożliwiających sprzedaż nieruchomości za zgodą obu Stron"
Nieruchomości
5259 2013-09-17 XVII AmC 9856/12
"W przypadku zgłaszania nieruchomości do obrotu w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, jeśli ta osoba nie zapłaci wynagrodzenia pośrednika w terminie, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie, bez względu na stosunek...
Nieruchomości
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: