Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Nieruchomości
numer data wpisu postanowienie branża
5826 2014-10-14 XVII AmC 8997/12
"(...) W przypadku wycofania nieruchomości z obrotu przez Zamawiającego przed upływem okresu na jaki był ustalony, Zamawiający zapłaci Przedsiębiorcy karę umowną w wysokości jednokrotnego wynagrodzenia ustalonego w § 2...
Nieruchomości
5825 2014-10-13 XVII AmC 9000/12
"Strony niniejszej umowy ustalają, iż umowa niniejsza zostaje zrealizowana, gdy (...) Zamawiający przekaże informacje uzyskane od Przedsiębiorcy osobom trzecim"
Nieruchomości
5822 2014-10-09 XVII AmC 9786/12
"Jeżeli Zamawiający nie wypowie umowy najpóźniej na 14 dni przed terminem jej wygaśnięcia, po tym terminie uważa się umowę za przedłużoną na kolejne 12 miesięcy"
Nieruchomości
5821 2014-10-09 XVII AmC 9781/12
"Obniżenie ceny sprzedaży przez Zamawiającego w wyniku negocjacji bez obecności Pośrednika nie wpływa na wysokość wynagrodzenia, prowizja będzie naliczana od ceny ofertowej"
Nieruchomości
5820 2014-10-09 XVII AmC 9785/12
"Strony ustalają iż, wynagrodzenie określone w par. 5 staje się należne również w przypadku braku odpowiedzi w terminie do 7 dni od dnia złożenia przez wskazanego Kontrahenta w formie pisemnej deklaracji woli zakupu nieruchomości"
Nieruchomości
5819 2014-10-09 XVII AmC 8998/12
"(...) Zamawiający w przypadku występowania w imieniu lub na rzecz osób trzecich - przy ewentualnym braku lub przekroczeniu zakresu umocowania, a także w przypadku odmowy zaspokojenia roszczeń przez osobę/firmę przez niego...
Nieruchomości
5818 2014-10-09 XVII AmC 8995/12
"Strony ustalają, że wynagrodzenie dla Przedsiębiorcy, z tytułu realizacji zamówienia (...) płatne w dniu zawarcia umowy przedwstępnej z klientem wskazanym przez Przedsiebiorcę (...), która nie podlega zwrotowi w przypadku...
Nieruchomości
5816 2014-10-08 XVII AmC 3173/12
"Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy wraz ze złożeniem Spółce pisemnego oświadczenia o całkowitej rezygnacji z dokonania transakcji przez okres karencji równy co najmniej okresowi, na który...
Nieruchomości
5809 2014-09-11 XVII AmC 13550/12
"Zamawiający zobowiązuje się zapłacić prowizję od faktycznej transakcji, bez względu na jaki rodzaj transakcji zgłosił zapotrzebowanie do Pośrednika"
Nieruchomości
5808 2014-09-11 XVII AmC 13552/12
"Pominięcie Pośrednika, tj. nie zastosowanie się do par. 2 pkt 6 niniejszej umowy, powoduje oprócz obowiązku zapłaty przez Zamawiającego Pośrednikowi prowizji ustalonej w punkcie 1, a także obowiązek zapłaty kary umownej w...
Nieruchomości
5807 2014-09-11 XVII AmC 13553/12
"W przypadku zawarcia umowy transakcyjnej objętej niniejszą umową z pominięciem Pośrednika, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości dwukrotnej prowizji"
Nieruchomości
5806 2014-09-11 XVII AmC 13548/12
"W przypadku zawarcia umowy transakcyjnej przez Zamawiającego, a także osoby mu bliskie lub zależne (...) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Pośrednikowi uzgodnioną prowizję (...)"
Nieruchomości
5786 2014-08-27 XVII AmC 992/12
"Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi wynagrodzenia w przypadku wynajmu oferowanego przedmiotu osobie, która bezpośrednio lub pośrednio skojarzona została z Zamawiającym przez Pośrednika (...)"
Nieruchomości
5785 2014-08-27 XVII AmC 992/12
"Umowa zostaje zawarta na okres... to jest do dnia... 2011 r. Jeżeli Zamawiający nie wypowie umowy na 14 dni przed terminem jej wygaśnięcia, po tym terminie uważa się umowę za przedłużoną na następnych 12 miesięcy"
Nieruchomości
5781 2014-08-14 XVII AmC 6541/12
"W przypadku zwłoki w zapłacie prowizji określonej w par. 7 Oferujący (...) pokryje koszty przekazania sprawy do windykacji"
Nieruchomości
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  • Adres publikacyjny: