Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Nieruchomości
numer data wpisu postanowienie branża
4111 2012-12-11 XVII AmC 3754/11
"Obowiązek zapłaty przez Klienta kary umownej, o której mowa w ust. 1 powstanie również w sytuacji, gdy w czasie obowiązywania niniejszej Umowy lub po jej zakończeniu, dojdzie do zawarcia umowy, której mowa w ust.1 powyżej,...
Nieruchomości
4092 2012-12-07 XVII AmC 298/11
"Strony postanawiają, że w przypadku nie zawarcia z przyczyn, za które odpowiada jedna ze stron: - Umowy Przyrzeczonej 1 - strona, z powodu której nie doszło do zawarcia Umowy Przyrzeczonej 1 zobowiązana jest do zapłaty drugiej...
Nieruchomości
4080 2012-12-03 XVII AmC 1002/12
"Przeniesienie przez jedną ze stron praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga zgody drugiej strony wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności"
Nieruchomości
4079 2012-12-03 XVII AmC 1001/12
"W przypadku odstąpienia od umowy z powodu wskazanego w ust. 1 SPRZEDAJĄCY zwróci NABYWCY sumę otrzymanych wpłat pomniejszoną o 10% ceny. Zwrot wpłat, nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy"
Nieruchomości
4078 2012-12-03 XVII AmC 1000/12
"Nabywca może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku opóźnienia w zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży o ponad 6 miesięcy. W takim przypadku SPRZEDAJĄCY zwróci NABYWCY sumę otrzymanych od NABYWCY wpłat powiększoną o kwotę...
Nieruchomości
4077 2012-12-03 XVII AmC 999/12
"W przypadku gdy ustalone w ten sposób powierzchnie różnić się będą od powierzchni określonych ustalonych na podstawie pomiarów zleconych i wykonanych we własnym zakresie przez NABYWCĘ ponad 3% wówczas każda ze stron będzie...
Nieruchomości
4059 2012-11-27 Sygn. akt XVII AmC 35/10
"Cena podlega waloryzacji o wskaźnik inflacji GUS (z wyłączeniem sytuacji, gdy stawka GUS jest ujemna) począwszy od (...) dnia od rozpoczęcia budowy, liczonej od kwoty jaka pozostała do zapłaty do pełnej wartości umowy. Cena...
Nieruchomości
4053 2012-11-22 Sygn. akt XVII AmC 5204/11
"§7. Wypowiedzienie umowy może nastąpić za porozumieniem stron w terminie ustawowym (czas określony) lub w terminie na trzy miesiące naprzód (czas nieokreślony zawarcia umowy). Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem...
Nieruchomości
4052 2012-11-22 Sygn. akt XVII AmC 5204/11
"§5. Biuro Nieruchomości posiada wyłączne prawo na sprzedaż zgłoszonej nieruchomości w okresie umownym i Zamawiający nie może jej oferować innym pośrednikom, osobom trzecim ani sprzedać we własnym zakresie. Uchybienie...
Nieruchomości
3971 2012-11-15 XVII AmC 3739/11
"W przypadku nie zawarcia Przedwstępnej Umowy Sprzedaży w okresie obowiązywania niniejszej Umowy i zwrotu Opłaty Rezerwacyjnej przez Realizatora, strony nie będą rościły względem siebie jakichkolwiek roszczeń w sposób pośredni...
Nieruchomości
3970 2012-11-15 XVII AmC 3739/11
"Strony oświadczają, że niniejsza Umowa zostaje automatycznie przedłużona na okres kolejnych 3 miesięcy w przypadku przesunięcia przez Realizatora terminu Rozpoczęcia Inwestycji, przy czym warunkiem przedłużenia okresu...
Nieruchomości
3937 2012-11-09 XVII AmC 1051/12
"Wszelka korespondencja wysłana na adres podany przez Zamawiającego, uznawana będzie za dostarczoną"
Nieruchomości
3909 2012-10-29 XVII AmC 271/11
"Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy, Strony deklarują rozwiązywać polubownie. Przy braku porozumienia w kwestii polubownego rozstrzygnięcia sporu, sprawy rozpatrywane będą przez sąd powszechny w Krakowie właściwy dla...
Nieruchomości
3887 2012-10-29 XVII AmC 3195/12
"Zamawiający zapłaci "Poprawski"Wynagrodzenie również wtedy gdy zawrze umowę sprzedaży lub najmu Nieruchomości po zakończeniu okresu obowiązywania niniejszej umowy jednak z klientem przedstawionym Zamawiającemu przez...
Nieruchomości
3886 2012-10-29 XVII AmC 3194/12
"W każdym przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Klientem przedstawionym przez "Poprawski"(lub jego krewnym, powinowatym, inną osobą bliską lub też osobą powiązaną z Klientem wspólnym interesem majątkowym, w szczególności...
Nieruchomości
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  • Adres publikacyjny: