Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Handel elektroniczny
numer data wpisu postanowienie branża
5522 2014-02-04 XVII AmC 10551/12
"Chwilą wykonania umowy sprzedaży przez sklep internetowy CiuchySklep.pl jest dzień przekazania przesyłki do firmy kurierskiej lub Poczcie Polskiej"
Handel elektroniczny
5521 2014-02-04 XVII AmC 3952/13
"W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami przesłania oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 25 %...
Handel elektroniczny
5520 2014-02-04 XVII AmC 11388/12
"Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Sklepu"
Handel elektroniczny
5518 2014-02-03 XVII AmC 8974/12
"W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności (rozbieżności otrzymanego towaru z zamówieniem) lub uszkodzeń, prosimy o spisanie dokładnego protokołu szkody w obecności spedytora i o jak najszybszy (w ciągu 24 godzin)...
Handel elektroniczny
5517 2014-02-03 XVII AmC 8972/12
"W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan zabezpieczenia przesyłki (karton, taśma pakowa - to jest najważniejsze!), kompletność przesyłki, zgodność z zamówieniem oraz czy nie nastąpiło uszkodzenie...
Handel elektroniczny
5516 2014-02-03 XVII AmC 3387/12
"Odszkodowanie za opóźnienie w przewozie przesyłki nie może być wyższe niż równowartość 100 % sumy pobranej tytułem podstawowej opłaty transportowej"
Handel elektroniczny
5515 2014-02-03 XVII AmC 3385/12
"Tradenet nie ponosi ponadto odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki lub jej zwrot jeśli waga przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną na liście przewozowym"
Handel elektroniczny
5514 2014-02-03 XVII AmC 6151/12
"Za zniszczenia wynikłe podczas transportu z winy dostarczyciela przesyłki księgarnia internetowa "mm"nie bierze odpowiedzialności"
Handel elektroniczny
5513 2014-02-03 XVII AmC 6150/12
"Za towar wadliwy uznaje się towar, który posiada wady techniczne, a nie szkody wyrządzone np. przez transport wysłanej książki"
Handel elektroniczny
5503 2014-01-16 XVII AmC 8480/12
"W przypadku nieodebrania przesyłki za pobraniem Klient zostanie obciążony kosztami przesyłki, kosztami przesyłki zwrotnej oraz opłatą karną w wysokości 500 pln związaną z dodatkową obsługą zamówienia (opłata windykacyjna)"
Handel elektroniczny
5502 2014-01-16 XVII AmC 8488/12
"Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne towaru powstałe podczas przewozu"
Handel elektroniczny
5494 2014-01-08 XVII AmC 8340/12
"(...) Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów"
Handel elektroniczny
5492 2014-01-08 XVII AmC 3358/12
"Spory dotyczące wykonania umowy sprzedaży, które nie zostaną rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla "Sklepu Wojewodzic""
Handel elektroniczny
5491 2014-01-08 XVII AmC 3358/12
"Właściciel internetowego "Sklepu Wojewodzic"zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności powiadamiania użytkowników. Odwiedzający naszą witrynę użytkownik akceptuje aktualne postanowienia...
Handel elektroniczny
5490 2014-01-08 XVII AmC 3358/12
"W przypadku reklamacji związanych z uszkodzeniami przesyłki, które powstały podczas transportu, rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje potwierdzone protokołem szkodowym potwierdzonym przez przewoźnika przesyłki (Pocztę Polską...
Handel elektroniczny
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  • Adres publikacyjny: