Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzule niedozwolone UOKiK - Handel elektroniczny
numer data wpisu postanowienie branża
5701 2014-05-26 XVII AmC 12784/12
"APTEKA LIPOWA, w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, nie daje gwarancji przydatności treści do określonego celu lub zastosowania"
Handel elektroniczny
5700 2014-05-26 XVII AmC 12784/12
"W szczególności APETKA LIPOWA nie składa żadnych oświadczeń i gwarancji w odniesieniu do dokładności, rzetelności, kompletności, stosowności i aktualności treści znaków graficznych, odnośników lub komunikatów zamieszczanych w...
Handel elektroniczny
5689 2014-05-21 XVII AmC 4864/12
"Klient zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Operatora w przypadku nieotrzymania faktury"
Handel elektroniczny
5688 2014-05-21 XVII AmC 4862/12
"Klient zobowiązuje się do zapłaty kwoty wyszczególnionej na fakturze VAT w terminie 7 dni od jej wystawienia"
Handel elektroniczny
5687 2014-05-21 XVII AmC 4861/12
"W przypadku anulowania przesyłki: (...) gdy Klient opłacił usługę poprzez system transferuj.pl potrącona jest kwota w wysokości prowizji systemu transferuj.pl, która wynosi od 1% do 2,5 % kwoty transakcji. Jeżeli przesyłka...
Handel elektroniczny
5686 2014-05-21 XVII AmC 4860/12
"W przypadku nieopłacenia przez Klienta faktury we wskazanym terminie Operator ma prawo do wstrzymania wykonywania usług na rzecz Klienta, zblokowania jego dostępu do konta, a także zaliczania na poczet przeterminowanych...
Handel elektroniczny
5685 2014-05-21 XVII AmC 22693/13
"Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (dokument sprzedaży)"
Handel elektroniczny
5684 2014-05-21 XVII AmC 22678/13
"Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie"
Handel elektroniczny
5683 2014-05-21 XVII AmC 22672/13
"Warunkiem złożenia reklamacji dotyczącej uszkodzenia paczki lub jej zawartości jest sprawdzenie zawartości paczki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili dostarczenia paczki oraz sporządzenie protokołu...
Handel elektroniczny
5682 2014-05-21 XVII AmC 27823/13
"Jeżeli odsyłany towar zostanie zniszczony, zgnieciony na skutek niewłaściwego zapakowania sklep zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość wyrządzonej szkody"
Handel elektroniczny
5681 2014-05-21 XVII AmC 27821/13
"Boskas zastrzega sobie prawo do czasowego uniemożliwienia dostępu do sklepu z powodów techniczno-organizacyjnych lub do całkowitego zaprzestania działalności, bez odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z tego tytułu"
Handel elektroniczny
5680 2014-05-21 XVII AmC 27819/13
"Zwrot, reklamacja lub wymiana nie uwzględnione z powodu przekroczenia terminu, niedołączenia rachunku, paragonu, pisma reklamacyjnego, metek lub oryginalnego opakowania, zabrudzenia widocznych śladów użycia itp., będą...
Handel elektroniczny
5662 2014-05-20 XVII AmC 10567/12
"W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem kuriera, Nabywca ma obowiązek skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem sklep@beautyandthebib.pl, jeżeli paczka nie zostanie do niego doręczona w ciągu 2...
Handel elektroniczny
5645 2014-05-16 XVII AmC 5162/11
"W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego, Księgarnia zastrzega sobie prawo niewysłania towaru"
Handel elektroniczny
5643 2014-05-16 XVII AmC 3878/10
"Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami transakcji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Megamedia Sp. z o.o."
Handel elektroniczny
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  • Adres publikacyjny: