Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Cywilne prawo, Kodeksy, Ujednolicone akty prawne, Akty prawne - strona 12/15
Kodeksy - cywilne prawo
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 14 poz. 176
  Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 2000
  nr 13 poz. 169
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 97 poz. 1135
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 1999 r. w sprawie wzoru i sposobu noszenia odznaki przez kierownika urzędu stanu cywilnego w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 90 poz. 1006
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 1999 r. w sprawach szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 55 poz. 573
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk żywiołowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1999
  nr 12 poz. 104
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 136 poz. 884
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 93 poz. 592
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 88 poz. 559
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowej Straży Pożarnej, oraz zasad obliczania czynszu najmu za te lokale
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 84 poz. 534
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1998
  nr 2 poz. 4
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości opłat za informacje, odpisy i zaświadczenia wydawane przez Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 155 poz. 1018
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 134 poz. 893
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 134 poz. 892
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów
  Więcej
 • Dziennik Ustaw 1997
  nr 89 poz. 555
  Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r.
  Więcej
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 • Adres publikacyjny: