Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 1999 r. w sprawach szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 1999 r. w sprawach szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1999 nr 90 poz. 1006
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 1999 r. w sprawach szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Data ogłoszenia:1999-11-08
Data wejscia w życie:1999-11-23
Data ujednolicenia:2001-03-24
Data obowiazywania:1999-01-01

1006

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 25 października 1999 r.

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654, z 1997 r. Nr 24, poz. 119, Nr 79, poz. 484, Nr 85, poz. 538, Nr 88, poz. 554 i Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 108, poz. 685 i Nr 162, poz. 1121 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 399) zarządza się, co następuje:

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawę z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,

2) Fundusz - Bankowy Fundusz Gwarancyjny,

3) Zarząd - Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,

4) Rada - Radę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,

5) (skreślono).

§ 2. 1. Przychodami Funduszu są środki pochodzące ze źródeł finansowania Funduszu określonych w art. 15 pkt 3, 4 i 7 ustawy.

2. Kosztami działalności Funduszu są koszty związane z realizacją jego zadań, w tym koszty poniesione na utrzymanie organów Funduszu i Biura Funduszu.

§ 3. Fundusz jest obowiązany do stosowania zasad rachunkowości w sposób prawidłowy, zapewniający rzetelne oraz jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego i rentowności zgodnie ze stanem faktycznym oraz systemem gromadzenia i wydatkowania środków w ramach funkcjonowania systemów gwarantowania środków pieniężnych.

§ 4. 1. W ewidencji środków Funduszu wyodrębnia się operacje dotyczące:

1) środków na rachunku specjalnym rozliczeń gwarancyjnych,

2) udzielonych pożyczek, gwarancji, poręczeń oraz nabytych wierzytelności,

3) przychodów,

4) kosztów,

5) ustalenia wyniku finansowego.

2. Środki otrzymane na wniosek Funduszu z budżetu państwa wpływają na rachunek bieżący i zwiększają fundusz statutowy.

ROZDZIAŁ 2

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

§ 5. Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Funduszu. Prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu nie może być powierzone innej osobie prawnej ani fizycznej lub innej jednostce nie posiadającej osobowości prawnej.

§ 6. Zapisy w księgach rachunkowych Funduszu dotyczące operacji związanych z realizacją zadań określonych w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy dokonywane są najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu dokonania tych operacji.

ROZDZIAŁ 3

Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego

§ 7. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:

1) środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa nie wymienione w pkt 2-5 - według wartości nominalnej,

2) należności i zobowiązania, w tym kredyty, pożyczki, zrealizowane gwarancje i poręczenia - w kwocie wymagającej zapłaty, z uwzględnieniem odsetek od należności i zobowiązań oraz rezerw, o których mowa w § 8,

3) nabyte wierzytelności - według ceny nabycia, z uwzględnieniem odsetek oraz rezerw, o których mowa w § 8 ust. 1,

4) papiery wartościowe:

a) dłużne papiery wartościowe - według aktualnej ceny sprzedaży, przy czym za cenę taką uznaje się cenę nabycia skorygowaną o naliczone na dzień bilansowy odsetki lub przypadającą na ten dzień część dyskonta,

b) przejęte i stanowiące zabezpieczenie udzielonych przez Fundusz pożyczek - według ceny nabycia, z uwzględnieniem odpowiednio odpisów z tytułu trwałej utraty ich wartości; za trwałą utratę wartości uznaje się ponoszenie w trzech kolejnych latach przez spółkę strat nie znajdujących pokrycia w kapitałach własnych spółki lub utrzymywanie się przez okres co najmniej trzech kolejnych miesięcy kursu akcji poniżej ceny nabycia,

5) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne - w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, z uwzględnieniem odpowiednio:

a) odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) zmniejszających wartość początkową składników majątkowych do wartości księgowej netto,

b) aktualizacji wyceny wartości początkowej środków trwałych oraz ich umorzenia na podstawie odrębnych przepisów.

§ 8. 1. W celu zabezpieczenia należności zagrożonych z tytułu udzielonych pożyczek, gwarancji, poręczeń oraz nabytych wierzytelności, tworzone są rezerwy w ciężar funduszu pomocowego, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W celu zabezpieczenia należności zagrożonych z tytułu udzielonych pożyczek z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych, tworzone są rezerwy w ciężar tego funduszu.

3. Rezerwy na należności zagrożone inne niż określone w ust. 1 i 2 tworzone są w ciężar pozostałych kosztów działalności Funduszu.

§ 9. Wynik finansowy Funduszu, wykazywany w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym, powinien obejmować:

1) przychody osiągnięte przez Fundusz w danym okresie sprawozdawczym,

2) wynik z operacji finansowych odpowiadający różnicy pomiędzy ceną nabycia a aktualną ceną sprzedaży dłużnych papierów wartościowych.

§ 10. Wynik finansowy Funduszu na dzień bilansowy stanowi różnicę pomiędzy przychodami określonymi w § 2 ust. 1 a kosztami określonymi w § 2 ust. 2, z uwzględnieniem wyniku z operacji finansowych, zrealizowanych zysków nadzwyczajnych i strat nadzwyczajnych.

ROZDZIAŁ 4

Sprawozdanie finansowe Funduszu

§ 11. Sprawozdanie finansowe składa się z:

1) bilansu,

2) rachunku zysków i strat,

3) informacji dodatkowej,

4) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

§ 12. 1. Stan aktywów i pasywów wykazuje się w bilansie według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. W rachunku zysków i strat wykazuje się przychody, koszty, zyski i straty nadzwyczajne, w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. W informacji dodatkowej podaje się, nie ujęte w bilansie oraz rachunku zysków i strat, dane oraz wyjaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe przedstawiało rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Funduszu, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych sporządza się w sposób określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

ROZDZIAŁ 5

Przepis końcowy

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdania finansowego sporządzanego za rok obrotowy 1999.

Minister Finansów: w z. J. Bauc

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 1999 r. (poz. 1006)

 Załącznik nr 1

BILANS

Aktywa

I. Środki pieniężne

1. Środki pieniężne w kasie

2. Środki pieniężne na rachunku bieżącym

3. Środki pieniężne na rachunku specjalnym rozliczeń gwarancyjnych

4. Środki pieniężne na rachunku lokat terminowych

5. Środki pieniężne Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

II. Należności od instytucji finansowych

1. Należności od banków z tytułu:

a) obowiązkowych wpłat na rachunek specjalny rozliczeń gwarancyjnych

b) naliczeń składek rocznych na fundusz pomocowy

c) udzielonych pożyczek z funduszu pomocowego

d) udzielonych pożyczek z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych

e) zrealizowanych gwarancji i poręczeń

f) nabytych wierzytelności

2. Należności od pozostałych instytucji finansowych

III. Należności od budżetu państwa

IV. Pozostałe należności i roszczenia

V. Papiery wartościowe

1. Dłużne papiery wartościowe:

a) emitentów państwowych

b) innych emitentów

2. Akcje i udziały:

a) w instytucjach finansowych

b) w pozostałych jednostkach

VI. Wartości niematerialne i prawne

VII. Rzeczowy majątek trwały

VIII. Inne aktywa

IX. Rozliczenia międzyokresowe

Suma aktywów

Pasywa

I. Zobowiązania

1. Zobowiązania wobec syndyka masy upadłości z tytułu wypłat w ramach systemów gwarantowania środków

2. Pozostałe zobowiązania

II. Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów

III. Rezerwy

1. Rezerwy na ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami

2. Rezerwy na ryzyko związane z udzielonymi poręczeniami

3. Inne rezerwy na ryzyko

IV. Fundusz statutowy

V. Fundusz zapasowy

VI. Fundusz pomocowy

1. Fundusz pomocowy do wykorzystania

2. Fundusz pomocowy wykorzystany

VII. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych

1. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych do wykorzystania

2. Fundusz restrukturyzacji banków spółdzielczych wykorzystany

VIII. Fundusz z aktualizacji wyceny

IX. Fundusze specjalne i inne pasywa

X. Wynik finansowy

1. Zysk (wartość dodatnia)

2. Strata (wartość ujemna)

Suma pasywów

Pozycje pozabilansowe

1. Zobowiązania warunkowe z tytułu:

a) udzielonych gwarancji i poręczeń

b) pozostałe zobowiązania

2. Należności warunkowe:

a) z tytułu wierzytelności zgłoszonych do masy upadłości

b) pozostałe należności.

 

Załącznik nr 2

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

I. Przychody z działalności statutowej

1. Przychody z tytułu odsetek

2. Przychody z tytułu prowizji

3. Przychody z tytułu odsetek za opóźnienia w dokonywaniu przez banki wpłat na realizację wypłat gwarantowanych

4. Przychody z tytułu odsetek za opóźnienia w dokonywaniu przez banki opłat rocznych

5. Przychody z tytułu odsetek za opóźnienia w spłatach przez banki pożyczek i odsetek od pożyczek

II. Koszty realizacji zadań statutowych

1. Odsetki z tytułu kredytów otrzymanych z Narodowego Banku Polskiego

2. Pozostałe koszty

III. Wynik działalności statutowej (I-II)

IV. Wynik na operacjach finansowych

1. Papierami wartościowymi

2. Pozostałych

V. Koszty działalności Funduszu

1. Usługi obce

2. Wynagrodzenia

3. Narzuty na wynagrodzenia

4. Pozostałe

VI. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

VII. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości

VIII. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji

IX. Pozostałe przychody

X. Pozostałe koszty

XI. Wynik działalności operacyjnej (III+IV-V-VI-VII+VIII+IX-X)

XII. Wynik na operacjach nadzwyczajnych

1. Zyski nadzwyczajne

2. Straty nadzwyczajne

XIII. Wynik finansowy Funduszu (XI?XII)

1. Zysk (wartość dodatnia)

2. Strata (wartość ujemna)

 Załącznik nr 3

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa zawiera dane nie ujęte w bilansie i rachunku zysków i strat oraz wyjaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe przedstawiało rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność Funduszu, a w szczególności:

1) objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przedstawienie przyczyn ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedniego, wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia i skutkami w zakresie przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej oraz rentowności Funduszu,

2) informacje o znaczących dla Funduszu zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym i nie zostały uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat,

3) informacje dotyczące struktury należności wykazywanych w poz. II.1. aktywów z uwzględnieniem należności zagrożonych i utworzonych rezerw,

4) informacje dotyczące struktury należności wykazywanych w poz. II.2., III, IV i VIII aktywów bilansu,

5) dane w zakresie użytkowanego majątku trwałego oraz o tendencjach zmian w składnikach majątku, ze wskazaniem źródeł ich finansowania,

6) dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszy: statutowego, zapasowego, pomocowego, restrukturyzacji banków spółdzielczych i funduszu z aktualizacji wyceny,

7) informacje dotyczące struktury zobowiązań wykazanych w pozycji I.2. pasywów bilansu,

8) informacje o strukturze funduszy specjalnych i innych pasywów wykazywanych w pozycji IX pasywów bilansu,

9) strukturę zobowiązań warunkowych, z podziałem na udzielone gwarancje i poręczenia oraz pozostałe zobowiązania, a także strukturę należności warunkowych,

10) strukturę zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł,

11) strukturę kosztów, w tym kosztów administracyjnych,

12) tendencje zmian w przychodach i kosztach,

13) informacje o wykonanych ekspertyzach i zadaniach zleconych,

14) inne informacje.

Informacja dodatkowa ma zapewnić porównywalność danych finansowych zawartych w sprawozdaniu za dany rok obrotowy z informacjami zawartymi w sprawozdaniu za poprzedni rok obrotowy.

 Załącznik nr 4

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Wynik finansowy (zysk/strata)

II. Korekta o pozycje

1. Amortyzacja

2. Rezerwy na należności zagrożone, tworzone w ciężar kosztów

3. Inne rezerwy tworzone w ciężar kosztów działalności Funduszu

4. Zmiana stanu należności i roszczeń

5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) oraz funduszów specjalnych

6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

7. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów

8. Pozostałe pozycje

III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I?II)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Nabycie/Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych

II. Nabycie/Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego

III. Nabycie/Sprzedaż bonów skarbowych, bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego, obligacji

IV. Udzielone/Zwrócone pożyczki z funduszu pomocowego

V. Udzielone/Zwrócone pożyczki z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych

VI. Nabyte/Zbyte wierzytelności

VII. Otrzymane/Zwrócone odsetki

VIII. Pozostałe pozycje

IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I?II?III?IV?V?VI?VII?VIII)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Zmiana stanu funduszu statutowego

II. Zmiana stanu funduszu pomocowego

III. Zmiana stanu funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych

IV. Zaciąganie/Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek bankowych

V. Zapłacone/Zwrócone odsetki

VI. Pozostałe pozycje

VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I?II?III?IV?V?VI)

D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+B+C)

E. Środki pieniężne na początek roku obrotowego

F. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D+E)